Sut mae testunau sanctaidd yn cael eu defnyddio mewn Iddewiaeth?

Mae llawer o Iddewon yn credu bod y testunau sanctaidd yn arbennig iawn, felly maen nhw’n dangos parch mawr tuag atyn nhw.

Yn y synagog, mae’r Torah yn cael ei gadw yn yr arch, ac mae pob sgrôl yn cael ei haddurno â mantell ac addurniadau. Yn y synagog, mae sgrôl y Torah yn cael ei chario mewn gorymdaith fel bod pawb yn ymwybodol o bwysigrwydd y Torah ac yn gallu dangos parch at ddeddfau Duw.

Pan fydd y sgroliau wedi eu hagor does neb yn cyffwrdd y geiriau â llaw. Yn lle hynny, mae yad yn cael ei ddefnyddio i ddilyn y geiriau. Rhaid gwneud yn siŵr nad oes unrhyw olion yn cael eu gadael ar y geiriau ac nad ydyn nhw’n cael eu difrodi. Mae geiriau’r Torah yn cael eu hysgrifennu ar y memrwn gydag inc. Mae hyn yn broses araf iawn, am fod rhaid i’r geiriau gael eu hysgrifennu’n gywir, heb unrhyw gamgymeriadau. Os bydd rhywun yn gwneud camgymeriad wrth ysgrifennu geiriau'r Torah, yna bydd y dudalen yn cael ei gwaredu mewn ffordd barchus. Mae’r Torah wedi’i ysgrifennu yn yr iaith Hebraeg. Mae testunau sanctaidd yn cael eu defnyddio mewn seremonïau, dathliadau, gwyliau ac wrth addoli neu weddïo.

Question

Eglura bwysigrwydd y Torah i Iddewon.

Y Torah yw pum llyfr cyntaf Moses. Mae Iddewon yn credu bod Duw wedi arddweud y Torah wrth Moses ar Fynydd Sinai ar ôl iddyn nhw adael yr Aifft lle roedden nhw wedi cael eu cadw’n gaeth. Maen nhw’n credu bod y Torah yn dangos sut mae Duw eisiau i Iddewon fyw. Mae’n cynnwys 613 o orchmynion, ac mae Iddewon yn cyfeirio at y deg gorchymyn mwyaf adnabyddus fel y deg datganiad. Mae’r Torah yn destun sanctaidd pwysig i’r Iddewon, ac mae’n cynnwys un rhan o’r Tenakh, ynghyd â’r Nevi’im a’r Ketuvim. Mae’r Torah yn cynnwys llawer o ddeddfau Iddewig ac mae’n rhoi arweiniad ynglŷn â sut gall pobl fyw bywyd Iddewig da. Bydd Iddewon yn dangos llawer iawn o barch at y Torah, sy’n cael ei gadw mewn cwpwrdd arbennig yn y synagog, sef yr ‘arch’. Bydd yad yn cael ei ddefnyddio i bwyntio at eiriau yn y Torah tra mae’n cael ei ddarllen.