Priodas Iddewig

Mae priodas yn bwysig iawn i Iddewon oherwydd maen nhw’n credu bod teulu a chartref yn fendithion mawr.

quote
Mae dyn heb fenyw wedi ei dynghedu i fodolaeth heb lawenydd, heb fendith, heb brofi gwir ddaioni bywyd, heb y Torah, heb amddiffyniad a heb heddwch.Talmud

Beth mae Iddewiaeth yn ei ddweud am briodas?

Mae priodas yn rhan bwysig o fywyd Iddewon. Maen nhw’n credu mai pwrpas priodas yw:

  • uno gyda rhywun maen nhw’n ei garu am weddill eu hoes
  • plesio Duw, sy’n dyst i bob priodas
  • caniatáu i ddau enaid uno a ffurfio partneriaeth lle mae dau berson yn cefnogi ei gilydd
  • cael plant a’u magu yn unol â’r traddodiad Iddewig

Mae llawer o gyfeiriadau at briodas yn y Torah ac mewn cyfreithiau rabinaidd. Gan fod Iddewon yn credu bod y Torah a’r cyfreithiau rabinaidd yn ffynhonnell awdurdod bwysig maen nhw’n credu yn y canllawiau i briodi.

Priodasau wedi’u trefnu

Mae rhai Iddewon, yn enwedig Iddewon Uniongred, yn cefnogi’r syniad o gyflwyniadau sydd wedi eu trefnu i ddarpar bartneriaid priodas. Mae’r cyflwyniadau’n cael eu trefnu gan drefnwr priodasau proffesiynol sy’n derbyn tâl. Enw’r trefnwr priodasau hwn yw’r shadchan. Mae Iddewon eraill yn defnyddio gwasanaethau tebyg eraill i chwilio am gymar.

Weithiau mae rhieni’n cymryd rhan yn y broses o ddewis cymar priodasol i’w mab neu ferch. Does dim priodas dan orfod - mae’r dyn a’r fenyw yn rhydd i ddatblygu’r berthynas neu ei gwrthod.

Priodi allan

Mae priodi allan yn digwydd pan mae unigolyn yn priodi rhywun sydd ddim yn Iddew. Mae hefyd yn cael ei alw'n rhyngbriodi. Mae gwahanol agweddau Iddewig tuag at briodi allan.

  • Mae’r rhan fwyaf o Iddewon Uniongred yn erbyn priodi allan rhag ofn na fydd cwpwl yn cytuno i fagu eu plant yn y traddodiad Iddewig.
  • Yn gyffredinol, mae’r rhan fwyaf o Iddewon ceidwadol yn erbyn priodi allan, ond maen nhw’n barod i’w dderbyn os oes posibilrwydd y bydd y partner sydd ddim yn Iddew yn troi at Iddewiaeth yn y dyfodol.
  • Mae’r rhan fwyaf o Iddewon Diwygiedig yn derbyn priodi allan, ond byddai’n well ganddyn nhw weld eu plant yn cael eu magu yn y traddodiad Iddewig.