Rôl dynion a menywod yn y teulu

Mae’r Tenakh a’r Talmud yn disgrifio’r rôl wahanol sydd gan ddynion a menywod.

Mae Iddewiaeth yn cydnabod bod gan bob rhiant rywbeth gwahanol i’w roi i’w plant, ac i gyfrannu tuag at eu hanghenion crefyddol, addysgol, emosiynol, cymdeithasol a materol.

Mewn Iddewiaeth Uniongred, mae rôl menywod ar y cyfan yn cael ei hystyried yn rôl ar wahân ond o’r un gwerth. Mae dyletswyddau a chyfrifoldebau menywod yn wahanol i rai dynion, ond maen nhw yr un mor bwysig. Prif rôl menyw yw bod yn wraig ac yn fam.

Mae Iddewon Diwygiedig yn credu bod dynion a menywod yn gyfartal. Mae’r gŵr a’r wraig yn gallu mynd allan i weithio, gwneud gwaith tŷ a magu’r plant.

Gwerthoedd crefyddol

Mae’r lleihad yn nifer y credinwyr crefyddol a’r opsiwn o gael priodas anghrefyddol yn golygu bod llai o briodasau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau crefyddol erbyn hyn. Bydd llawer o bobl sy’n dewis priodi yn yr 21ain ganrif yn priodi mewn lleoliadau seciwlar, er enghraifft mewn gwesty neu ar draeth hyd yn oed.

Cyd-fyw

Mae cyd-fyw yn golygu bod dau berson yn byw gyda’i gilydd mewn partneriaeth rywiol ond heb fod yn briod. Heddiw, mae tua 60% o’r holl briodasau yn dilyn cyfnod o gyd-fyw. Mae hefyd yn opsiwn i bobl sydd ddim yn gallu priodi oherwydd ffactorau ariannol neu gymdeithasol, er enghraifft perthnasoedd rhyng-grefyddol. Erbyn hyn mae rhyw cyn priodi yn cael ei dderbyn mewn cymdeithas.

Mae llawer o Iddewon yn credu bod priodas yn bwysig iawn er mwyn creu cymdeithas sefydlog lle mae plant yn gallu cael eu magu mewn perthynas ddiogel. Mae rhai’n credu nad yw cyd-fyw yn cynnig hyn, hyd yn oed os yw’r cwpwl yn bwriadu priodi nes ymlaen. Maen nhw’n credu bod ymrwymiad oes yn bwysig, ac mai mewn perthynas fel hyn y dylai pobl gael perthynas rywiol.

curriculum-key-fact
Mae teulu yn gysegredig i Iddewon ac mae magu plant mewn cartref Iddewig a dysgu’r gwerthoedd Iddewig iddyn nhw yn dasg bwysig i rieni.