Bywyd teuluol

Mae natur a phwrpas teulu a bywyd teuluol wedi newid llawer yn ystod y ganrif ddiwethaf. Mae agweddau tuag at briodas, ysgariad, bywyd teuluol a chyfunrywioldeb yn y Deyrnas Unedig i gyd wedi newid hefyd.

Beth mae Iddewiaeth yn ei ddweud am fywyd teuluol?

Mae magu teulu yn ddyletswydd gysegredig i Iddewon, ac yn ffordd o fynegi teyrngarwch i Iddewiaeth.

Mewn teuluoedd Iddewig mae rhieni a phlant yn gyfrifol am ei gilydd, ac mae hynny’n ffordd o anrhydeddu Duw. Mae rhieni’n cael eu gweld fel partneriaid i Dduw sydd wedi creu pob bod dynol, felly mae anrhydeddu rhieni gyfystyr ag anrhydeddu Duw.

Yn yr un ffordd, mae peidio â pharchu rhieni, neu fod yn dreisgar tuag atyn nhw, gyfystyr â gwneud hynny i Dduw.

quote
Anrhydedda dy dad a’th fam.Exodus 20:12

Dylai plant ddysgu i barchu eu rhieni yn ogystal â gofalu amdanyn nhw pan fyddan nhw’n hen. Yn yr un ffordd, mae gan rieni ddyletswydd i ofalu am eu plant a’u haddysgu.

Magu plant

Mae’r Torah yn dweud wrth rieni i ddysgu eu plant am Iddewiaeth a’u dyletswyddau fel Iddewon. Mae’r rhan fwyaf o rieni Iddewig eisiau magu eu plant i fod yn mensch. Ystyr mensch yw person caredig, cyfrifol ac anrhydeddus.

Mae disgwyl i rieni fwydo, dilladu ac addysgu eu plant a’u hannog i gynnal eu hunain.

Ffydd a datblygiad ysbrydol

Mae bywyd teuluol yn cael ei ystyried fel cyfle i ddysgu sgiliau am y ffordd Iddewig o fyw. Mae plant yn cael eu haddysg gynnar yn y cartref. Mae rhieni’n dangos iddyn nhw sut i fyw fel Iddewon. Mae disgwyl i rieni Iddewig wneud y cartref yn fan lle mae Iddewiaeth yn fyw. Maen nhw’n gallu gwneud hyn drwy weithredoedd addoli Iddewig, er enghraifft dathliad wythnosol y Shabbat neu nodi gwyliau Iddewig.

Mae plant yn dysgu’r Shema o’r adeg maen nhw’n dechrau siarad. Bydd rhai bechgyn o bosib yn dechrau ar eu hastudiaethau crefyddol yn dair oed.