Leasachaidhean gus seann daoine a chuideachadh

Achd Peinnsean nan Seann Daoine, 1908

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

  • Gheibheadh daoine a bha còrr is 70 bliadhna agus le tuarastal de £21-£31 sa bhliadhna peinnsean (1-5 tastan san t-seachdain).
  • Ann an 1914, bha millean neach a' faighinn peinnsean.

Dìth soirbheachaidh:

  • Bha mòran pheinnseanairean aig nach robh teisteanas breith a dhearbhadh an aois.
  • Cha robh daoine a bha cosnadh còrr is £31 a' faighinn càil.
  • Cha robh am peinnsean mòr gu leòr airson a bhith beò air.
  • Bha mòran a' bàsachadh le cruadal mus robh iad 70.

Airson peinnsean fhaighinn:

  • Dh'fheumadh tu bhith nad Bhreatannach agus a bhith a' fuireach san RA airson 20 bliadhna.
  • Chan fhaodadh tu bhith sa phrìosan sna deich bliadhna roimhe sin.
  • Chan fheumadh tu bhith air obair a sheachnadh.
  • Chan fhaodadh tu bhith air do dhìteadh fo Achd nam Misgearan sna deich bliadhna roimhe sin.