School

Read the Gaelic text and answer the questions which follow. You can look at the vocabulary list if you think you need to.

A teenage boy kicking a football
A teenage boy kicking a football

Is mise Pòl Mac a' Ghobhainn agus tha mi air an t-siathamh bliadhna san àrd-sgoil. Diluain, tha Beurla agus Matamataig agam. Is beag orm Matamataig. Tha mi math air Spòrs anns an sgoil, bidh mi a' cluich ball-coise ann an sgioba na sgoile. Tha an tidsear Spòrs agam àrd agus caol.

Question

What is this boy's surname?

His surname is Smith. The feminine version is Nic a' Ghobhainn.

Question

On which day of the week does he have English?

He has English on Monday. Look at the Làithean na seachdain section of the vocabulary list if you need to revise days of the week.

Question

How does Paul feel about Maths?

He loathes it – Is beag orm Matamataig.

Question

How does he describe his PE teacher?

Paul describes his PE teacher as 'tall and thin' - àrd agus caol.