School

Read the Gaelic text and answer the questions which follow. You can look at the vocabulary list if you think you need to.

Students working at a computer
Students working at a computer

Is mise Anna Nic an Tòisich agus tha mi air a' cheathramh bliadhna san àrd-sgoil. Anns an sgoil, tha mi a' dèanamh Beurla, Cruinn-eòlas, Ceòl, Gàidhlig agus Fraingis. Is toigh leam Ceòl oir tha e furasta agus tha an tidsear agam laghach. Bidh mi a' cluich na clàrsaich agus tha mi math air seinn. Cha toigh leam Beurla idir, tha e doirbh.

Question

What year is Anne on?

S4

Tha mi air a' cheathramh bliadhna.

A' cheathramh means 'fourth' and bliadhna is the Gaelic for 'year'.

Question

What does Anne say about her Music teacher?

Tha an tidsear agam laghach tells us that the teacher is 'nice' or 'good-natured'. Snog is another word for 'nice'.

Question

What is Anne good at?

She is 'good at singing' - math air seinn.

Question

Why doesn't she like English?

Tha e doirbh – 'it's difficult'