Èisteachd - Aithris naidheachd test questions

Ceist

1

Dè an naidheachd a tha ri chluinntinn aig toiseach na h-earrainn?

2

Carson a tha an suidheachadh nas miosa am-bliadhna?

3

Carson a bhios croitearan a’ lasadh an fhraoich?

4

A bharrachd air an tiormachd, dè thug air na teintean a bhith na bu mhiosa am-bliadhna?

5

Cò a’ bhuidheann a tha air a bhith gu sònraichte trang?

6

Dè tha ceannard na buidhne seo ag iarraidh?

7

Dè am feum a tha an cleachdadh seo a’ dèanamh do chroitearan?

8

Carson a tha cuid den bheachd gur e cleachdadh cunnartach a tha seo?

9

Dè an t-adhbhar eile a tha aig na daoine seo an aghaidh a’ chleachdaidh?

10

Dè seòrsa aithris a tha seo?

11

Nad bheachd, càit an nochdadh aithris mar seo?

12

Saoil cò as motha aig am biodh ùidh anns an aithris seo?