Buaidh a’ chogaidh aig an taigh: poilitigs test questions

1

Dè a’ mhìos ann an 1915 san do thòisich Comann Taigheadais Bhoireannach Ghlaschu a’ cur an aghaidh àrdachadh sa mhàl?

2

Dè bh’ ann an Achd Cuingealachaidh a’ Mhàil?

3

Dè tha na litrichean CWC a’ ciallachadh?

4

Dè an deit air an robh còmhstri agus ùpraid ann an Ceàrnag Sheòrais nuair a chaidh stailc agus fianais a thogail ann an Glasachu?

5

Thug Achd an Ath-leasachaidh 1918 a’ bhòt do dh’fhireannaich a bha os cionn aois àraidh. Dè an aois?

6

Thug Achd an Ath-leasachaidh 1918 a’ bhòt do bhoireannaich a bha os cionn aois àraidh. Dè an aois?

7

Dè tha na litrichean DORA a’ ciallachadh?

8

Dè am pàrtaidh a chùm a’ faighinn taic bhon mheadhan-chlas sna bailtean agus sna mòr-bhailtean?

9

Dè na cùisean air an robh an Pàrtaidh Làbarach Neo-eisimeileach, (ILP: Independent Labour Party) agus am Pàrtaidh Làbarach a’ bualadh san iomairt aca?

10

Ann an taghadh 1918 cò am pàrtaidh a fhuair an treas cuid dhe na bhòtan ann an Alba, agus a bha air àite nan Liberalach a ghabhail mu mheadhan nan 1920an mar aon dhen dà phàrtaidh phoilitigeach mhòr san dùthaich?