Yr Iawn

Mae'r term iawn yn cyfeirio at y gred fod marwolaeth Iesu ar y groes wedi datrys y problemau rhwng bodau dynol a Duw. Dechreuodd y problemau hyn gydag Adda ac Efa, a aeth yn groes i ddymuniad Duw drwy fwyta'r ffrwyth oddi ar y goeden yng Ngardd Eden.

Y gred yw fod marwolaeth Iesu ar y groes yn gwneud iawn am bechodau bodau dynol. Mae'r Efengyl yn ôl Ioan yn disgrifio Iesu fel hyn:

quote
...Oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd!Ioan 1:29

Y Gair

Mae'r Efengyl yn ôl Ioan yn cyfeirio at Iesu fel y Gair. Dydy union ystyr hyn ddim yn glir, ac mae gwahanol Gristnogion yn ei esbonio mewn gwahanol ffyrdd. Mae Ioan 1:1 yn datgan bod y gair yn bodoli yn y dechreuad.

Mae'r Efengyl yn ôl Ioan yn dechrau drwy ddisgrifio Iesu fel y Gair, sef Gair Byw Duw. Iesu yw'r Gair a gafodd ei ddatguddio yn yr Hen Destament, wedi’i wneud yn gnawd a'i ddatguddio gan Dduw i fodau dynol ar y Ddaear. Yn yr Hen Destament, cafodd y Gair ei ddatguddio drwy'r proffwydi, ond yn y Testament Newydd mae'r Gair yn cael ei ddatguddio drwy berson Crist.

quote
A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd; gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig Fab yn dod oddi wrth y Tad.Ioan 1:14