Iesu y Gwaredwr

Pan mae Cristnogion yn cyfeirio at Iesu fel y Gwaredwr, maen nhw'n cyfeirio at y gred ei fod wedi aberthu ei fywyd ei hun i waredu pechodau bodau dynol. Yr enw ar Iesu yn Hebraeg yw Yeshua, sy'n golygu ‘yr Arglwydd yn gwaredu’. Mae llawer yn credu bod Iesu wedi'i eni ar gyfer y canlyniad terfynol hwn:

quote
Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, am mai ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau. Mathew 1:21

Mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn profi i Gristnogion mai ef yw'r Gwaredwr a gafodd ei addo gan Dduw, ac mai ef yw'r ffordd at iachawdriaeth.

Drwy farwolaeth Crist ar y groes, mae Cristnogion yn cael eu gwaredu oddi wrth ddamnedigaeth dragwyddol ac yn cael gobaith o waredigaeth.

Drwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad, gwnaeth Iesu yr iawn am bechodau dynoliaeth, fel eu bod yn gallu cymodi â Duw.

Mae Cristnogion yn credu mai Crist yw'r unig ffordd at waredigaeth, a bod gwaredigaeth ar gael i bobl sy'n credu, yn ogystal ag i bobl sydd ddim yn credu. Mae'r Efengyl yn ôl Ioan yn datgan na fyddai dim gwaredigaeth nac achubiaeth i ddynolryw oni bai bod Duw wedi aberthu ei unig Fab.

quote
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.Ioan 3:16