Grwpiau sy'n gweithio dros gyfiawnder cymdeithasol

Tearfund

Elusen Gristnogol yw Tearfund a'u bwriad yw helpu pobl dlawd. Mae eu gwaith yn seiliedig ar gredoau a dysgeidiaethau Cristnogol fel câr dy gymydog. Maen nhw'n gwneud eu gwaith drwy eglwysi lleol ac yn helpu i wneud y canlynol:

 • codi ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol
 • ymgyrchu yn erbyn tlodi
 • annog hunangymorth
 • darparu cymorth argyfwng pan fydd trychinebau naturiol yn digwydd
 • lledaenu gair Iesu i fod yn dosturiol a helpu pobl eraill

Y mudiad eciwmenaidd

Mae'r mudiad eciwmenaidd yn cyfeirio at rywbeth sy'n cynnwys nifer o wahanol Eglwysi Cristnogol. Ei fwriad yw uno'r gwahanol enwadau Cristnogol a dod â nhw'n agosach at ei gilydd. Cafodd ei sefydlu yn 1910 ac mae wedi gweithio i gynyddu'r cydweithio sy'n digwydd rhwng enwadau Cristnogol. Mae'n seiliedig ar y ddysgeidiaeth Gristnogol bwysig o gymodi, sef y syniad y dylai pobl unioni pethau ar ôl ffraeo a symud ymlaen.

Cyngor Eglwysi'r Byd

Bwriad Cyngor Eglwysi'r Byd yw dod â'r gwahanol enwadau Cristnogol at ei gilydd. Maen nhw'n ceisio uno pobl sy'n rhannu'r un ffydd, beth bynnag yw eu henwad. Mae gwaith Cyngor Eglwysi'r Byd yn cynnwys dod ag eglwysi at ei gilydd ar ôl trychinebau a helpu i ymateb i broblemau'r byd, er enghraifft helpu pan fydd ceiswyr lloches yn cyrraedd.

Rhyng-ffydd Cymru

Mae Rhyng-ffydd Cymru yn fudiad sy'n cynnwys y canlynol:

 • Y Fforwm Cymunedau Ffydd
 • Cyngor Rhyng-ffydd Cymru
 • Rhwydwaith Rhyng-ffydd Cymru

Cafodd ei sefydlu i geisio hybu mwy o barch a dealltwriaeth rhwng cymunedau crefyddol ar ôl ymosodiadau terfysgaeth 9/11, ac mae ganddo gynrychiolwyr o holl brif grefyddau'r byd. Cafodd ymosodiadau terfysgaeth 9/11 eu cyflawni gan y grŵp o derfysgwyr al-Qaeda ar 11 Medi 2001. Yn yr ymosodiadau, cafodd tair awyren eu herwgipio a'u hedfan yn fwriadol i mewn i ddau dŵr Canolfan Masnach y Byd yn Efrog Newydd, ac adeilad y Pentagon yn Arlington County, Virginia. Cafodd pedwaredd awyren ei herwgipio, ond cwympodd i gae yn Pennsylvania pan geisiodd y teithwyr orchfygu'r herwgipwyr. Cafodd cyfanswm o 2,996 o bobl eu lladd yn yr ymosodiadau.

Prif amcanion Rhyng-ffydd Cymru yw:

 • cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth am wahanol gredoau ac arferion y gwahanol gymunedau ffydd yng Nghymru
 • hybu perthnasoedd da rhwng pobl o wahanol grefyddau
 • hybu ymwybyddiaeth o wahanol nodweddion y cymunedau ffydd

Un enghraifft o'r gwaith mae Rhyng-ffydd Cymru yn ei wneud yw trefnu'r wythnos rhyng-ffydd sy'n digwydd bob blwyddyn i helpu i godi ymwybyddiaeth o wahanol grefyddau.

curriculum-key-fact
Trefnodd Rhyng-ffydd Cymru ‘Ieuenctid a'r Genhedlaeth Nesaf’, a gynhaliwyd yn Synagog Caerdydd ag aelodau o wahanol grefyddau'n bresennol.

Fforwm Cristnogion a Mwslimiaid

Prif amcanion y Fforwm Cristnogion a Mwslimiaid yw:

 • creu perthynas onest ac agored rhwng Cristnogion a Mwslimiaid
 • creu platfform i'w rannu lle gall Cristnogion a Mwslimiaid weithio gyda'i gilydd, a gyda'r gymuned ehangach, i ddarparu cymorth er lles pawb
 • helpu Cristnogion a Mwslimiaid i ddysgu'r ffordd orau o ymateb i ddigwyddiadau sy'n aml yn gallu bod yn brawf ar y berthynas rhwng y ddwy ffydd, er enghraifft sut i ymateb ar ôl ymosodiad gan derfysgwyr

Cyngor Cristnogion ac Iddewon

Cafodd y Cyngor Cristnogion ac Iddewon (Council of Christians and Jews, neu'r CCJ) ei sefydlu yn 1942. Mae’n fforwm sy’n annog Cristnogion ac Iddewon i ddod at ei gilydd er mwyn deall mwy am eu crefyddau ei gilydd. Y nod yw y bydd pobl yn dysgu am hanes a thraddodiadau cyfoethog y ddwy grefydd, gan werthfawrogi'r gwahaniaethau ar yr un pryd. Y gobaith yw y bydd y fforwm yn hybu parch rhwng y ddwy grefydd ac yn rhoi cyfleoedd i bobl gwestiynu a herio rhai rhagfarnau.

Question

Disgrifia'r gefnogaeth a'r gwasanaethau mae'r Eglwys yn gallu eu darparu.

Mae'r Eglwys Gristnogol yn darparu cefnogaeth i lawer o wahanol bobl, yn ogystal â bod yn lle i bobl fynd iddo i addoli. Mae'r gefnogaeth hon yn cynnwys cynnal banciau bwyd yn yr eglwys, fel bod teuluoedd ac unigolion sy'n byw mewn tlodi'n gallu cadw'n iach drwy gasglu bwyd yn ddi-dâl. Mae'r Eglwys hefyd yn cefnogi llawer o wahanol elusennau fel Cymorth Cristnogol a Tearfund, drwy gynnal boreau coffi a gwyliau i godi arian. Maen nhw hefyd yn darparu gwasanaethau fel y Fforwm Cristnogion a Mwslimiaid a Rhyng-ffydd Cymru i geisio datblygu perthynas agosach a gwell dealltwriaeth rhwng crefyddau.