Ymarfer arferion corfforol

Mae’r ymarfer hwn yn dy helpu i fod yn ymwybodol o faint rwyt ti’n ei wneud pan fyddi di’n meddwl nad wyt ti’n gwneud dim byd o gwbl!

Hattie Morahan a Dominic Rowan yn A Doll's House, Young Vic, 2012
Hattie Morahan a Dominic Rowan yn A Doll's House, Young Vic, 2012 LLUN: Tristram Kenton

Gan weithio naill ai gyda phartner neu mewn grŵp mewn cylch, dylet sefyll lle’r wyt ti’n gallu cadw cyswllt llygad mewn ffordd ddigon hamddenol, ond paid â gwneud dim byd. Paid â cheisio bod yn gerflun neu’n anhyblyg, ond ymlacia a sefyll yn agored, gan wylio dy bartner neu aelodau eraill y grŵp. Pan weli di unrhyw symudiad gan rywun arall, efelycha hyn. Efallai mai symud pwysau fydd hyn, neu rwbio trwyn, fflicio bys neu symud y pen. Os ydych chi i gyd yn ymwybodol o’ch gilydd yna bydd y symudiad yn lledaenu. Ceisia sylwi ar unrhyw beth wnest ti ei ddechrau a bydd yn barod i roi adborth ar yr hyn rwyt ti wedi sylwi bod pobl eraill yn ei wneud. Paid â gorfodi unrhyw symudiadau neu fydd yr ymarfer ddim yn ddilys.

Oes gen ti unrhyw nodweddion penodol, waeth pa mor fach, nad wyt ti’n ymwybodol ohonyn nhw? Beth dynnodd pobl eraill sylw ato? Rhanna’r hyn rwyt ti wedi ei ddysgu.