Peatan test questions

Leugh na ceistean mus èist thu ris an earrainn, an uair sin, èist agus freagair na ceistean.

Earrann èisteachd - Peatan

1

Ciamar a dh'atharraich an ceangal eadar coin is daoine?

2

Dè tha eachdraidh ag innse dhuinn mu shinnsearachd nan cat a th' againn an-diugh?

3

Ciamar, a rèir an neach-labhairt, a dh'fheumas sinn a bhith furachail ma tha peatan againn san dachaigh?

4

Dè a their daoine a tha an aghaidh a bhith a' cumail pheatan mu bheatha nam beathaichean seo?

5

Dè a their na daoine seo airson taic a chur rim beachdan?

6

Dè beachdan nan daoine nach eil ag aontachadh riuthasan a tha an aghaidh pheatan a bhith againn?

7

Ainmich aon dòigh, a rèir an neach-labhairt, anns am faod peata bacadh a chur oirnn?

8

Ciamar a bheir peatan taing dhuinn ma dhèiligeas sinn gu math riutha?

9

Carson, nad bheachd, a rinn an neach-labhairt an òraid seo?

10

Dè am fear dhiubh seo aig a bheil an aon bhrìgh ri "an-iochdmhorachd"?