Datblygiad ym Mumbai, India

Mae India yn enghraifft o wlad newydd ei diwydianeiddio (NIC). Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yn symud i ddinas Mumbai o ardaloedd gwledig. Mae Mumbai yn ddinas fasnach bwysig yn India a’i bloc masnach. Mae llawer o gwmnïau amlwladol wedi’u lleoli yma, fel Coca-Cola a Tata Steel. Mae’r rhain yn darparu cyflogaeth ac yn creu incwm ledled yr ardal.

Mae pobl yn symud i Mumbai oherwydd bod gan y ddinas lawer o ffactorau tynnu. Mae pobl yn meddwl y bydd y ddinas yn darparu llawer o gyfleoedd, fel rhai:

 • cymdeithasol – tai a gwasanaethau gwell, ee iechyd ac addysg
 • economaidd – mwy o swyddi a chyflogau uwch
 • amgylcheddol – amodau byw gwell ac amgylchedd mwy diogel (trychinebau naturiol yn llai tebygol)

Mae pobl sy’n symud yn credu y byddan nhw’n cael ansawdd bywyd gwell. Fodd bynnag, mae dinasoedd fel Mumbai yn wynebu llawer o heriau, a dydy’r bobl sy’n symud yno ddim bob amser yn cael ansawdd bywyd gwell. Gall rhai o’r heriau maen nhw’n eu hwynebu gynnwys rhai:

 • cymdeithasol – amodau tai gwael a throsedd
 • economaidd – cyflogau isel neu ddiweithdra
 • amgylcheddol – dŵr yfed wedi’i lygru a diffyg glanweithdra

Un broblem sy’n codi o ganlyniad i fudo gwledig-trefol yn gyflym yw bod sgwatwyr yn datblygu. Ym Mumbai, mae dros filiwn o bobl yn byw yn anheddiad sgwatwyr Dharavi. Mae Dharavi rhwng dwy reilffordd ac mae’n un o’r aneddiadau i sgwatwyr mwyaf yn y byd. Dydy’r anheddiad i sgwatwyr ddim wedi’i gynllunio ac mae ganddo’r nodweddion canlynol:

 • gorlawn, swnllyd a drewllyd
 • tai wedi’u gwneud o gardfwrdd, pren, haearn rhychiog, dalennau plastig a metel o ddrymiau olew
 • diffyg glanweithdra a dŵr yfed glân
 • carthffosydd agored
 • llygredd ac afiechydon yn gyffredin
 • miloedd o weithdai a phobl yn cael eu cyflogi yn y sector swyddi anffurfiol
Stryd gul mewn dinas. Potiau planhigion ar y balconïau a dillad lliwgar yn hongian ar leiniau o un ochr i’r stryd i’r llall.
Stryd slym yn Dharavi, Mumbai, India

Gwella aneddiadau sgwatwyr

Mae Brasil hefyd yn enghraifft o NIC. Ym Mrasil, mae aneddiadau sgwatwyr wedi cael eu gwella drwy gynlluniau hunangymorth. Drwy’r cynlluniau hyn mae preswylwyr yn gwella eu cartrefi gyda chymorth gan yr awdurdod lleol. Er enghraifft, efallai y bydd yr awdurdod lleol yn darparu deunyddiau adeiladu rhad ar fenthyg i’r preswylwyr, i’w prynu’n nes ymlaen. Y trigolion sy’n gwneud yr holl welliannau i’w cartrefi eu hunain.

Effeithiau cwmnïau amlwladol (MNCs) ym Mumbai.

Mae Mumbai yn ganolfan fasnachu hanfodol yn economi India ac Asia. Mae llawer o gwmnïau mawr yn lleoli eu hunain ym Mumbai i fanteisio ar gyflogau is, llai o ymyrraeth gan y llywodraeth a chostau rhentu is. Er bod y manteision economaidd mae’r cwmnïau hyn yn eu cael o fod yn India yn golygu bod cyflogau a chyfleoedd am swyddi ar gynnydd yn y wlad, mae nifer o fygythiadau sylweddol yn dod yn sgil MNCs yn ymsefydlu mewn NICs hefyd.

Effeithiau Coca-Cola yn India

Gweithwyr Indiaidd yn Hindustan Coca-Cola yn rhoi poteli gwag yn eu cratiau.
Coca-Cola ym Mumbai

Mae Coca-Cola yn un o’r MNCs mwyaf adnabyddus yn y byd. Mae modd gweld y brand mewn dros 200 o wledydd, ac amcangyfrifir bod 95 y cant o boblogaeth y byd yn adnabod y logo enwog.

Manteision Coca-Cola ym Mumbai

 • Mae Coca-Cola wedi buddsoddi dros $2 biliwn yn India ers 2011 ac mae’n cyflogi tua 25,000 o bobl yn uniongyrchol, a dros 1 miliwn yn anuniongyrchol.
 • Mae hyn yn golygu bod gweithwyr yn talu mwy o dreth i Lywodraeth India, sy’n yn creu effaith lluosydd cadarnhaol.
 • Rhoddir cyfleoedd i weithwyr ddatblygu sgiliau, ac mae llawer o gyrsiau hyfforddiant i brentisiaid yn cael eu darparu i bobl leol.
 • Mae Cymdeithas Coca-Cola yn rhoi cymorth ariannol i faterion lleol fel rhaglenni i godi ymwybyddiaeth o gyffuriau, rhaglenni darparu cymorth ar ôl trychinebau a rhaglenni ailgylchu.

Anfanteision Coca-Cola ym Mumbai

 • Un o’r prif fygythiadau cysylltiedig â Coca-Cola yw bod y cwmni yn lleihau cyflenwadau dŵr daear ledled yr ardal. Mae ffermwyr lleol yn honni eu bod wedi gorfod tyllu 250 troedfedd i lawr i gael dŵr oedd modd ei gyrraedd 50 troedfedd i lawr o’r blaen. Mae dŵr yn elfen hanfodol mewn Coca-Cola.
 • Dywedir bod y tir wedi cael ei ‘wenwyno’ hefyd, oherwydd bod y gwastraff slwtsh sy’n cael ei greu wrth gynhyrchu’r ddiod y cael ei ganfod yn y cyflenwad dŵr ac ar dir amaethyddol.
 • Mae llawer o’r gweithwyr yn cael eu gorweithio a dydyn nhw ddim yn cael digon o dâl. Maen nhw hefyd yn gweithio dan amodau na fyddai bob amser yn pasio rheoliadau iechyd a diogelwch mewn gwledydd gorllewinol fel y DU.
 • Mae yfed Coca-Cola hefyd yn cynyddu problemau cysylltiedig ag iechyd oherwydd bod y ddiod yn cynnwys llawer o siwgr a chaffîn, sy’n rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau iechyd ym Mumbai a ledled India.
curriculum-key-fact
Hindustan Coca-Cola Beverages ym Mumbai yw’r orsaf potelu fwyaf yn India, o’r 24 o orsafoedd ledled y wlad. Mae’r cwmni’n cyflogi tua 25,000 o bobl yn uniongyrchol.