Deamocrasaidh ann an Alba test questions

1

Dè a' bhliadhna san deach Pàrlamaid na h-Alba a stèidheachadh?

2

Dè cho tric is a tha buill Pàrlamaid na h-Alba air an taghadh?

3

Cò an ceannard a tha air Riaghaltas na h-Alba?

4

Cia mheud ball a th' ann am Pàrlamaid na h-Alba?

5

Cò th' air an taghadh leis a' Phrìomh Mhinistear airson cuideachadh leis an dùthaich a ruith?

6

Dè am fear de na leanas nach eil am measg cumhachdan Pàrlamaid na h-Alba?

7

Dè a chanas sinn ri riocdairean ionadail?

8

Ciamar a tha pàipearan-naidheachd eadar-dhealaichte bho na meadhanan a tha a' craoladh a thaobh mar a tha iad ag aithris air poilitigs?

9

Dè tha fìor mu bhuidhnean strì air an taobh a-staigh?

10

Dè a' chòir a tha aig aonaidhean ciùird?