Dyneiddiaeth

Beth mae dyneiddwyr yn ei gredu?

Mae dyneiddwyr yn gwrthod y syniad neu gred mewn bod goruwchnaturiol fel Duw. Felly mae dyneiddwyr yn ystyried eu hunain yn agnostig neu’n anffyddwyr.

Does gan ddyneiddwyr ddim cred mewn bywyd ar ôl marwolaeth, ac felly maen nhw'n canolbwyntio ar geisio hapusrwydd yn y bywyd hwn. Maen nhw’n dibynnu ar wyddoniaeth am yr atebion i gwestiynau fel y creu, ac yn seilio’u penderfyniadau moesol a moesegol ar reswm, empathi a thosturi dros eraill.

curriculum-key-fact
Mae Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain yn gweithio ar ran pobl ddigrefydd sy’n ceisio byw bywydau moesol ar sail rheswm a dyngarwch.

Mae dyneiddwyr yn poeni am hapusrwydd a lles dynol gan gredu mai dyma’r unig fywyd a byd sydd ganddyn nhw.

O ganlyniad, maen nhw’n credu dylai pobl wneud y mwyaf o’u bywydau tra eu bod ar y Ddaear. Ond maen nhw hefyd yn credu bod ganddyn nhw ddyletswydd i gefnogi pobl eraill i fyw bywydau boddhaol hefyd – a hynny’n cynnwys pobl sy’n fyw heddiw yn ogystal â chenedlaethau’r dyfodol.

Oherwydd nad yw dyneiddwyr yn credu mewn unrhyw fath o dduw na grym goruwchnaturiol a fydd yn datrys eu problemau, maen nhw’n credu bod rhaid i fodau dynol gymryd cyfrifoldeb llwyr dros ddatrys problemau amgylcheddol y byd. Dim ond bodau dynol sy'n gallu canfod yr atebion sy'n gallu arwain at fodolaeth gynaliadwy.

Esblygiad

Mae dyneiddwyr yn credu nad cael eu creu wnaeth bodau dynol, ond yn hytrach esblygu. Maen nhw’n credu bod bodau dynol yn dal ati i esblygu, ynghyd â gweddill y rhywogaethau ar ein planed heddiw. Mae tystiolaeth yn dangos sut mae lles dynol yn ddibynnol iawn ar fyd natur ac ar fodolaeth barhaus llawer o rywogaethau eraill.