Ag obrachadh a-mach ùine le fios air an luaths agus air an astar.

Question

Shiubhail Joanna \(400\,km\) aig luaths cuibheasach de \(80\,km/u\).

Dè an ùine a thug an turas aice?

Triangle illustrating time equals distance over speed.

\[\text{Ùine} = \frac{{\text{Astar}}}{{\text{Luaths}}}\]

\[\text{Ùine} = \frac{{400}}{{80}}\]

\[\text{Ùine = 5 uairean}\]

Thug turas Joanna \(5\,uairean\).

Question

Shiubhail Scott air a' bhaidhsagal aig \(4\,\text{mìle san uair}\) agus chaidh e \(13\,\text{mìle}\).

Dè an ùine a thug an turas aige?

Triangle illustrating time equals distance over speed.

\[\text{Ùine} = \frac{{\text{Astar}}}{{\text{Luaths}}}\]

\[\text{Ùine} = \frac{{13}}{4}\]

\[\text{Ùine = 3.25 uairean}\]

Ach cha bhi sinn a' sgrìobhadh \(3.25\,uairean\). Bu chòir am freagairt a bhith ann an uairean agus mionaidean.

Mar sin 's e am freagairt \(\text{3 u 15 mionaidean}\).

Move on to Video
next