Ag obrachadh a-mach luaths le fios air an astar agus an ùine

Feuch na h-eisimpleirean seo:

Question

Tha Ailean a' siubhal \(\text{100\,km\,ann an 5 uairean a thìde}\).

Obraich a-mach an luaths cuibheasach aige ann an \(km/u\).

Triangle illustrating speed equals distance over time.

\[\text{Luaths} = \frac{{\text{Astar}}}{{\text{Ùine}}}\]

\[\text{Luaths} = \frac{{100}}{{5}}\]

\[\text{Luaths = 20\,km/u}\]

B' e \(20\,km/u\) luaths cuibheasach Ailean.

Question

Obraich a-mach luaths trèana a tha a' siubhal \(243\,km\) ann an \(\text{2 uair 15 mionaidean}\).

Triangle illustrating speed equals distance over time.

\[\text{Luaths} = \frac{{\text{Astar}}}{{\text{Ùine}}}\]

\[\text{Ùine = 2 uair \,15 mionaidean}\]

\[\text{15 mionaidean = 0.25 u}\]

\[\text{Luaths} = \frac{{243}}{{2.25}}\]

\[\text{Luaths = 108\,km/u}\]

Tha an trèan a' siubhal aig \(108\,km/u\).