Dameg y Defaid a’r Geifr

Mae Dameg y Defaid a’r Geifr i'w weld ym Mathew 25:31-46.

Yn y ddameg hon, mae Iesu’n defnyddio esiampl y bugail sy’n gwahanu ei ddefaid oddi wrth ei eifr er mwyn helpu ei ddilynwyr i ddeall sut beth fydd Dydd y Farn.

Mae Iesu’n esbonio bydd pobl yn cael eu gwahanu’n ddau grŵp:

  • bydd y rhai sydd wedi byw bywyd cyfiawn a chredu yn Nuw yn cael eu gosod ar y naill ochr ac yn cael lle yn y Nefoedd
  • bydd y rhai sydd wedi gwrthod credu yn Nuw ac sydd wedi pechu yn eu bywydau yn cael eu gosod ar yr ochr arall ac yn mynd i Uffern

Mae Dameg y Defaid a’r Geifr yn annog Cristnogion i weithredu a helpu pobl sydd mewn angen. Yn y ddameg hon, mae Iesu yn ei gwneud hi'n glir y dylid mynd ati i helpu pobl mewn angen er mwyn haeddu lle yn y Nefoedd. Mae Iesu yn egluro bod helpu person, dim ots beth yw ei statws mewn cymdeithas, yr un fath â helpu Iesu ei hun, ac felly mae hyn yn ddyletswydd ar bob Cristion.

Question

Esbonia gredoau Cristnogol mewn bywyd ar ôl marwolaeth.

Mae Cristnogion yn credu bod gan bob bod dynol enaid sy’n dal i fyw ar ôl marwolaeth y corff. Maen nhw’n credu bydd y ffordd maen nhw’n byw yn ystod y bywyd hwn ar y Ddaear yn effeithio ar beth sy’n digwydd pan fyddan nhw'n marw. Os ydyn nhw wedi dilyn ewyllys Duw byddan nhw'n cael bywyd tragwyddol gyda Duw. Ond, os nad ydyn nhw, gall eu henaid fynd i le o’r enw Uffern, lle byddan nhw'n cael eu gwahanu oddi wrth Dduw, a lle byddan nhw'n dioddef artaith. Mae rhai Cristnogion yn credu mai dim ond yr enaid fydd yn cael ei atgyfodi a mynd ymlaen i’r byd a ddaw. Mae eraill yn credu bydd y corff yn cael ei atgyfodi a mynd ymlaen i’r byd a ddaw.