Barn

Mae llawer o Gristnogion yn credu byddan nhw'n cael eu cludo i bresenoldeb Duw ar ôl marw pan fyddan nhw'n cael eu barnu am y pethau a wnaethon nhw, neu na wnaethon nhw, yn ystod eu hoes.

Mae rhai Cristnogion yn credu bydd y barnu hwn yn digwydd pan fyddan nhw'n marw. Mae eraill yn credu bydd Dydd y Farn yn digwydd ar ddiwedd amser, pryd fydd pawb yn cael eu barnu ar yr un pryd. Mae rhai’n credu bydd y farn yn digwydd mewn dau gam: barnedigaeth bersonol i gychwyn pan fydd rhywun yn marw, ac wedyn y farn derfynol ar ddiwedd amser.

Mae rhai Cristnogion yn credu yn yr Ail Ddyfodiad (Parousia) – gan ragweld dychweliad Iesu Grist o’r Nefoedd i’r Ddaear. Bydd hyn yn rhagflaenu atgyfodiad cyffredinol y meirw, y farn olaf i’r meirw a’r byw, a sefydlu'n gyflawn Deyrnas Duw ar y Ddaear.

Question

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth sôn am y Farn?

Wrth sôn am y Farn, mae Cristnogion yn cyfeirio at y gred bydd Duw’n barnu dynoliaeth yn ôl ei gweithredoedd. Mae Cristnogion yn credu bydd Duw yn barnu dynol ryw ar eu credoau a'u gweithredoedd. Mae Cristnogion yn credu bydd barn Duw yn penderfynu a yw enaid person yn mynd i'r Nefoedd neu i Uffern.

Cyfrifoldeb

Mae Cristnogion yn credu bod gan fodau dynol gyfrifoldeb i ymddwyn yn y ffordd gywir, foesol sydd i'w disgwyl ganddyn nhw yn y Beibl.

Mae hyn yn cynnwys:

  • dilyn rheolau, megis y Deg Gorchymyn
  • arfer dysgeidiaethau Iesu, megis maddeuant a charedigrwydd

Mae Cristnogion yn credu mai’r mathau hyn o ymddygiad fydd yn cael eu barnu ac yn cael eu defnyddio i benderfynu beth sy’n digwydd i bobl yn y byd a ddaw.

Ewyllys rydd

Mae Cristnogion yn credu bod Duw wedi creu bodau dynol ag ewyllys rydd. Dyma’r syniad fod pobl yn gallu gwneud eu penderfyniadau eu hunain, yn hytrach na bod bywyd wedi’i ragordeinio ar eu cyfer.

Heb ewyllys rydd, fyddai hi ddim yn bosibl dweud bod bodau dynol yn foesol, oherwydd fyddan nhw ddim wedi gwneud y dewis ymwybodol i fyw a gweithredu mewn ffordd foesol.

curriculum-key-fact
Mae Cristnogion yn credu ei bod yn bwysig defnyddio’r ewyllys rydd a roddodd Duw iddyn nhw mewn ffordd ddoeth, gan osgoi cyflawni pechodau.

O ganlyniad i’r ewyllys rydd hwn, mae bodau dynol yn gallu dewis rhwng da a drwg, ac felly maen nhw'n gallu pechu os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny.

Mae'r syniad o ewyllys rydd i'w weld yn Genesis, lle mae Adda ac Efa, sef y bodau dynol cyntaf, yn cael mynd i fyw yng Ngardd Eden. Un amod sydd gan Dduw, sef na ddylen nhw fwyta’r ffrwyth o Bren Gwybodaeth. Yn y stori hon, mae Efa ac Adda’n anufuddhau i’r gorchymyn hwn, ac wedyn mae Duw’n cosbi’r ddau.

Mae Cristnogion yn credu mai dyma ble daeth pechod i mewn i’r byd.