Strì Raibeirt agus buaidh air na bha na aghaidh ann an Alba

Murt Chuimein

Bha Brus agus Iain Cuimein, a chleachd a bhith na Urrasair, air a bhith a' smaoineachadh air mar a bu chòir Alba a riaghladh greis mus do choinnich iad ann an Eaglais nam Manach Liath, ann an Dùn Fris, air 10 Gearran 1306. Chan eil luchd-eachdraidh cinnteach dè dìreach a thachair aig a' choinneimh.

 • Choinnich an dithis uaislean mar fharpaisich agus cha bhiodh cùisean air a bhith uabhasach rèidh.
 • Bha eas-aonta air choireigin ann agus nuair a dh'fhàg am Brusach an eaglais, bha Cuimein air a leòn.
 • Tha cuid de chunntasan ag ràdh gun deach companach Bhrus, Kirkpatrick, air ais dhan eaglais airson a bhith cinnteach gun robh an Cuimein marbh.
 • Tha cunntasan eile ag ràdh gur e am Brusach fhèin a mharbh an Cuimein.
 • Bha Brus air duine a mharbhadh ann an àite naomh. Bha sin a' ciallachadh gun robh e ciontach de naomh-eucoir, sin eucoir an aghaidh na h-eaglais.
 • Mar thoradh air an eucoir sin, chaill Brus an cead comanachaidh. Chuir Am Pàp a-mach às an eaglais Chrìosdail e.
Gràbhaladh de mhurt Iain Chuimein
Gràbhaladh de mhurt Iain Chuimein

Crùnadh Bhrus

Bha taic fhathast aig Brus bho Easbaig Wishart ann an Glaschu. Thug e maitheanas do Bhrus airson na h-eucoir a rinn e agus chuidich e leis a' chrùnadh.

 • Chaidh Brus a chrùnadh mar rìgh air Alba air 25 Màrt 1306.
 • Chaidh a chrùnadh ann an Sgàin, am baile anns am biodh rìghrean Alba gan crùnadh.
 • Cha robh ach beagan dhen luchd-taic aige an làthair agus b' i Ban-Iarla Bhuchan a bha os cionn chùisean.
 • Chaidh an crùnadh air adhart às aonais Lia Fàil agus Seudan Crùn Alba, a thug Eideard leis a Shasainn ann an 1296.
Crùnadh Raibeirt I, snaigheadh a' sealltainn a' chrùn gus a dhol air a cheann
Crùnadh Raibeirt I, snaigheadh a' sealltainn a' chrùn gus a dhol air a cheann

Call

Cha robh mòran taic aig Brus, agus bha mòran dhen bheachd gun cuireadh iad às dha mar rìgh. Chaidh grunn nithean na aghaidh sa chiad mhìosan a bha e na rìgh.

 • Aig Coille Mheithinnidh san t-Ògmhios 1306, chaidh Brus a chur fodha le Armailt Shasannach agus chaidh mòran a mharbhadh.
 • Aig Dail Ruighe san t-Iuchar 1306, cha mhòr nach deach na bh' air fhàgail de luchd-taic Bhrus a mharbhadh leis an fhear-uasal Albannach, Iain MacDhùghaill (a bha a' toirt taic do Iain Cuimein).
 • As t-Foghar, 1306, chaidh a bhràthair, Niall Brus, a dhi-cheannadh. Chaidh a bhean, a pheathraichean agus a nighean a chur fo ghrèim san taigh aca. Chaidh aon phiuthar agus Ban-Iarla Bhuchan a chur ann an cèidsichean sa phrìosan.

Mun àm seo dhen riaghladh aige, bha Brus, a bha air teiche bho thìr-mòr Alba, air am far-ainm King Hob fhaighinn – cha robh e na rìgh air duine sam bith. Chan eil fhios le cinnt càit an deach e, ged a tha teansa math gun do chuir e an geamhradh seachad air eilean far a' chosta an iar.