Gwybodaeth am ddatblygiad diwydiannol yng nghefn gwlad Cymru. Mae'n ystyried pam llwyddodd ardaloedd fel Dre-fach Felindre yn Nyffryn Teifi i ffynnu yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a'r effaith gafodd y datblygiad diwydiannol ar yr ardal.

First broadcast:
26 March 2012

Gellir defnyddio’r clip hwn fel man cychwyn gwaith ar effaith y datblygiadau diwydiannol ar gefn gwlad Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gofynnwch i ddisgyblion gymharu datblygiad diwydiannol cefn gwlad Cymru â datblygiad diwydiannol trefol ac i ystyried yr elfennau sy’n gyffredin rhwng y ddau, a’r pethau oedd yn wahanol. Trafodwch beth oedd y ffactorau oedd yn gyfrifol am lwyddiant y diwydiant gwlân yng Nghymru a pha un oedd y pwysicaf. Gofynnwch i ddisgyblion ystyried pa ddiwydiannau ddatblygodd yng Nghymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a beth oedd eu lleoliad. Ceir cyfle hefyd i nodi ym mha ganrif sefydlwyd y diwydiant nyddu yn Nre-fach Felindre, gwaith sawl menyw roedd un peiriant nyddu yn gallu ei wneud a beth oedd goblygiadau mecaneiddio’r melinau gwlân ar gyfer y gweithwyr.