Y dadleuon o blaid ac yn erbyn gosod fferm wynt yn ucheldir anial Elenydd, yng nghanolbarth Cymru. Mae'r datblygwr yn addo gwaith i gadw pobl leol yn yr ardal, tra bo eraill yn poeni am yr effaith ar y cynefin naturiol.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir defnyddio’r clip hwn wrth drafod yr amgylchedd. Gofynnwch i ddisgyblion restru unrhyw eirfa maen nhw’n ei deall wrth iddyn nhw wylio'r clip. Mae cyfle i gynnal trafodaeth am ynni amgen yng Nghymru. Gellir gofyn i ddisgyblion nodi manteision ac anfanteision defnyddio ffynonellau ynni cynaliadwy ac i ysgrifennu llythyr ffurfiol yn mynegi barn o blaid neu yn erbyn adeiladu fferm wynt.