Ym mis Awst 2005 tarodd Corwynt Katrina arfordir Gwlff México. Golwg ar y broses o ailadeiladu dinas New Orleans wedi'r dinistr, gan dynnu sylw at y ffaith fod y gwaith hyd yn hyn wedi canolbwyntio ar yr ardaloedd twristaidd. Gwneir honiadau o hiliaeth gan na fu gwaith ailadeiladu yn ardaloedd tlawd y bobl dduon.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Mae hwn yn glip gallwch ei ddefnyddio i ymchwilio’r gwahaniaeth rhwng pobl gyfoethog a phobl dlawd ac effaith corwynt Katrina. Byddai’n bosib cynnal ymchwiliad grŵp a gofyn i ddisgyblion lunio cyfres o gwestiynau i rai o drigolion New Orleans a thwristiaid yn holi am fywyd cyn y corwynt ac ar ôl iddo daro. Ar ôl gwneud hyn, gellir defnyddio’r clip, y trafodaethau dosbarth ac adnoddau eraill i ateb y cwestiynau ar ran y gwahanol grwpiau o bobl.