Edrychir ar ffynonellau anadnewyddadwy o egni, pam bod angen defnyddio llai ohonyn nhw a sut i wneud hynny. Trafodir gwahanol fathau o ffynonellau egni anadnewyddadwy a'r ffynonellau egni adnewyddadwy gallwn ni eu defnyddio yn eu lle.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio'r clip hwn fel symbyliad ar gyfer tasg ymchwil i sut mae tanwyddau ffosil yn cael eu cynhyrchu. Ceir cyfle hefyd i drafod manteision ac anfanteision llosgi tanwyddau ffosil gan ofyn i ddisgyblion ystyried effaith y nwyon maen nhw'n eu hallyrru ar yr amgylchedd. Tasg arall bosibl fyddai llunio map meddwl sy'n dangos y gwahanol ffyrdd mae egni'n cael ei wastraffu yn y cartref. Gallai disgyblion nodi sut byddai hi’n bosibl addasu ein bywydau a'n cartrefi er mwyn lleihau faint o egni sy'n cael ei wastraffu.