Dyddiadur cymeriad - Chwedl Santes Dwynwen

Ffocws dysgu

Dysga sut i ddehongli ystyr nad yw wedi’i ddatgan yn bendant, ee beth sy’n digwydd nesaf?, pam gwnaeth hi/ef hynny?

Mae'r wers hon yn cynnwys:

 • nifer o dasgau byr
 • dau weithgaredd

Learning focus

Learn how to infer meaning which is not explicitly stated, eg beth sy’n digwydd nesaf?, pam gwnaeth hi/ef hynny?

This lesson includes:

 • a number of short tasks
 • two activities

Wedi ei chreu mewn partneriaeth â Twinkl.

For an English version of this lesson, scroll below.

Mae dyddiadur yn gofnod ysgrifenedig o ddigwyddiadau sydd wedi digwydd dros gyfnod o amser ac mewn trefn amser. Gall cynnwys dyddiadur personol bwysleisio ar brofiadau personol, teimladau, meddylfryd a barn bersonol person.

Chwedl Santes Dwynwen

Dyma stori Santes Dwynwen - un o chwedlau Cymru. Canolbwyntia ar Dwynwen fel cymeriad gan ein bod yn mynd i ysgrifennu dyddiadur o ddigwyddiadau ym mywyd Dwynwen.

1.

Tasg fer

Cyflwyna Frenin Brycheiniog. Eglura ble yng Nghymru mae Brycheiniog drwy ddod o hyd i'r ardal ar fap.

2.

3.

Tasg fer

Ysgrifenna am deimladau'r cymeriadau. Sut oedd y Brenin yn teimlo o glywed newyddion Dwynwen? Sut oedd Dwynwen yn teimlo o fod yn y sefyllfa yma ac o ganlyniad i ymateb ei thad?

4.

Tasg fer

Yn dy dyb di, sut ddylai Maelon fod wedi ymateb?

5.

Tasg fer

Noda deimladau Dwynwen. Sut ymatebodd Dwynwen i'r sefyllfa? Wyt ti'n cytuno gyda phenderfyniad Dwynwen?

6.

7.

8.

Tasg fer

Noda'r tri dymuniad.

9.

10.

Tasg fer

Sut y gwnaeth penderfyniadau Dwynwen effeithio ar ddigwyddiadau yng Nghymru? Ysgrifenna dy atebion.

Gweithgaredd 1

Defnyddia'r taflenni gweithgaredd gwahaniaethol yma i dy helpu i gynllunio cynnwys dy ddyddiadur. Ysgrifenna ddyddiadur effeithiol gan alluogi i'r darllenwr ddeall dy feddylfryd a dy deimladau wrth ddefnyddio empathi gan ysgrifennu fel cymeriad arall.

 1. Beth sydd wedi digwydd? Disgrifia beth rwyt ti (y cymeriad) yn gweld/clywed.
 2. Sut wyt ti (y cymeriad) yn teimlo? Defnyddia eirfa ddiddorol.
 3. Beth wyt ti (y cymeriad) wedi bod yn meddwl/pendroni amdano? Beth wyt ti'n poeni amdano? Beth sy'n dy wneud di'n hapus/yn ansicr ohono?
 4. A oes rhyw ddigwyddiad penodol/diddorol sydd wedi effeithio ar dy benderfyniad/digwyddiadau?
Ysgrifennu dyddiadur

Gweithgaredd 2

Defnyddia'r matiau berfau, adferfau ac ansoddeiriau a'r gweithgaredd idiomau er mwyn cyfoethogi cynnwys iaith y dyddiadur.

Berfau, adferfau ac ansoddeiriau
Idiomau

A diary is a written record of events that have happened chronologically over a period of time. The contents of a diary can emphasise the personal experiences, feelings, state of mind and opinion of an individual.

The Legend of Saint Dwynwen

Here is the story of Saint Dwynwen – which is a famous Welsh legend. Concentrate on Dwynwen as a character, as we’re going to be writing a diary of events from Dwynwen’s life.

1.

Quick task

Introduce the King of Brycheiniog. Explain where Brycheiniog is in Wales by finding the area on a map.

2.

3.

Quick task

Write down the feelings of the characters. How did the King feel about hearing Dwynwen's news? How did Dwynwen feel in this situation and as a result of her father's reaction?

4.

Quick task

In your opinion, how do you think Maelon should have responded?

5.

Quick task

Note down Dwynwen's feelings. How did Dwynwen react to the situation? Do you agree with Dwynwen's decision?

6.

7.

8.

Quick task

Note down the three wishes.

9.

10.

Quick task

How did Dwynwen's decisions affect events in Wales? Write down your answers.

Activity 1

Use the worksheets below to help you plan the contents of your diary. Write an effective diary which allows the reader to understand your point of view and your feelings, and use empathy when writing as another character.

 1. What has happened? Describe what you (the character) can see/hear.
 2. How are you (the character) feeling? Use interesting vocabulary.
 3. What have you (the character) been thinking or pondering about? What are you worried about? What's making you happy/uncertain about it?
 4. Has a certain event or an interesting occurrence affected your decision/events?
Ysgrifennu dyddiadur

Activity 2

Use the verb, adverb and adjective mats as well as the idiom activity to help improve the language you use in the diary.

Berfau, adferfau ac ansoddeiriau
Idiomau
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU