Y tymhorau

Ffocws dysgu

Dysga sut i ymuno wrth ganu caneuon, eu hailadrodd neu eu dysgu ar y cof.

Mae'r wers hon yn cynnwys:

 • dau fideo - caneuon am y tymhorau
 • chwech gweithgaredd

Learning focus

Learn how to join in, repeat or memorise songs.

This lesson includes:

 • two videos - songs about the seasons
 • six activities

For an English version of this lesson, scroll below.

Fideo 1

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • enwi'r tymhorau a misoedd y flwyddyn
 • deall mwy am fisoedd y flwyddyn
 • ymarfer a dysgu geiriau 'Cân y tymhorau'

Gweithgaredd 1

Wyt ti'n gallu dysgu’r gân ac enwi’r tymhorau? Cer ati i geisio sillafu’r tymhorau:

 • Hydref
 • Gaeaf
 • Gwanwyn
 • Haf

Gorffenna'r frawddeg "Fy hoff dymor yw...". Wyt ti'n medru esbonio pam?

Wyt ti'n gallu enwi misoedd y flwyddyn a'u rhoi nhw yn y drefn gywir?

Beth yw dy hoff bethau i wneud ym mhob tymor y flwyddyn?

Gweithgaredd 2

Pa fis wyt ti’n cael dy ben-blwydd? Wyt ti’n gallu casglu data ar ben-blwyddi? Defnyddia grŵp o ffrindiau neu dy deulu. Gofynna ym mha fis maen nhw'n cael eu pen-blwydd a rho’r data mewn tabl neu graff syml.

Cymhara ddillad o'r gwahanol dymhorau. Defnyddia ddillad go iawn i hongian ar lein ddillad. Gwna set o ddillad haf neu set o ddillad gaeaf.

Beth am chwarae rôl mynd ar dy wyliau a phacio dillad – gaeaf a haf? Mwynha!

Fideo 2

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • trafod sut mae'r tywydd yn ystod y gwahanol dymhorau
 • dangos dealltwriaeth cynnwys y fideo wrth adrodd y brawddegau
 • ymarfer canu am y tymhorau

Gweithgaredd 3

Isod, mae geiriau'r gân yn y fideo. Wyt ti'n gallu llenwi'r blychau?

Sut mae’r tywydd? Yn y __?

D'wedwch chi, d'wedwch chi.

Mae hi’n __.

Mae hi’n __.

Ydy wir, ydy wir.

Gweithgaredd 4

Wyt ti’n gallu trafod y tywydd ym mhob tymor?

 • Yn nhymor yr hydref, mae hi’n wyntog.
 • Yn nhymor y gaeaf, mae hi’n bwrw glaw/eira.
 • Yn nhymor y gwanwyn mae hi’n gymylog.
 • Yn nhymor yr haf mae hi’n heulog.

Beth am ymarfer dweud y brawddegau yn uchel, wedyn creu dy gân neu dy rap dy hun am y tywydd a'r tymhorau? Recordia dy hun os wyt ti eisiau!

Gweithgaredd 5

Gwna olwyn tymhorau ar blât papur gan ei rhannu i mewn i chwarteri. Tynna lun y tywydd i gyd-fynd â phob tymor.

Beth am fod yn gyflwynydd tywydd ar y newyddion? Cer amdani!

Gweithgaredd 6

Argraffa'r chwilair er mwyn dod o hyd i'r geiriau yn y rhestr. Os nad oes gennyt ti argraffydd, wyt ti'n gallu dod o hyd i'r geiriau ar y sgrîn?

Chwilair

Video 1

Notes for parents

After watching the video, pupils will be able to:

 • name the seasons and months of the year
 • understand more about the months of the year
 • practise and learn the words to 'The seasons song'

Activity 1

Can you learn the song and name the seasons? Try and spell the seasons in Welsh (Autumn, Winter, Spring, Summer).

 • Hydref
 • Gaeaf
 • Gwanwyn
 • Haf

Finish the sentence, "Fy hoff dymor yw..." (My favourite season is...). Can you explain why?

Can you name the months of the year and put them in the correct order?

What are your favourite things to do in each season of the year?

Activity 2

What month is your birthday?

Can you collect data on birthdays? Use a group of friends or family. Ask them which month their birthday is in and put the data in a simple table or graph.

Compare clothes from different seasons. Use actual clothes to hang on a clothes line. Make a set of summer clothes and winter clothes.

How about role playing going on holiday and packing clothes - summer and winter? Enjoy!

Video 2

Notes for parents

After watching the video, pupils will be able to:

 • discuss the weather during different seasons
 • show an understanding of the content of the video by repeating the sentences
 • practise singing about the seasons

Activity 3

Below, are the words to the song in the video. Can you fill in the blanks?

Sut mae’r tywydd? Yn y __?

D'wedwch chi, d'wedwch chi.

Mae hi’n __.

Mae hi’n __.

Ydy wir, ydy wir.

Here's a translation of the song:

How's the weather? In the __?

You say, you say.

It's __.

It's __.

Yes indeed, yes indeed.

Activity 4

Can you discuss the weather for each season?

 • Yn nhymor yr hydref, mae hi’n wyntog. (In the autumn, it is windy.)
 • Yn nhymor y gaeaf, mae hi’n bwrw glaw/eira. (In the winter, it rains/snows.)
 • Yn nhymor y gwanwyn mae hi’n gymylog. (In the spring, it is cloudy.)
 • Yn nhymor yr haf mae hi’n heulog. (In the summer, it is sunny.)

How about practising saying the sentences out loud, then create your own song or rap about the weather and the seasons? Record yourself doing so if you like!

Activity 5

Make a season wheel on a paper plate by dividing it into quarters. Draw a picture which goes with each season.

How about being a weather presenter? Go for it!

Activity 6

Print the wordsearch to find the words in the list. If you don't have a printer, can you find the words on the screen?

Chwilair
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU