Diogelwch yn yr haf

Ffocws dysgu

Dysga sut i drefnu cynnwys mewn dilyniant cywir, ee cyfarwyddiadau.

Mae'r wers hon yn cynnwys:

 • dau fideo
 • rheolau diogelwch yr haul
 • pump gweithgaredd

Learning focus

Learn how to sequence content correctly, eg instructions.

This lesson includes:

 • two videos
 • sun safety rules
 • five activities

For an English version of this lesson, scroll below.

Fideo 1

Fideo 2

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • deall beth i wneud mewn tywydd poeth
 • defnyddio'r patrwm brawddeg, Mae angen...
 • deall mwy am ferfau gorchmynnol

Gweithgaredd 1

Wyt ti’n gallu cofio’r saith rheol yn fideo 1? Beth ydyn nhw?

Tynna lun i gynrychioli pob rheol. Efallai bydd rhaid i ti wylio'r fideo eto.

Gweithgaredd 2

Y tywydd

Beth am gofnodi'r tywydd am wythnos? Bydd angen i ti sylwi ar y tywydd bob dydd a chofnodi'r canlyniadau mewn tabl. Clicia ar y linc er mwyn gweld y siart. Gallet ti naill ai brintio'r daflen yn y ddolen isod a'i llenwi i mewn bob dydd, neu gallet ti greu dy siart dy hun. Dy ddewis di!

Taflen cofnodi'r tywydd

Gweithgaredd 3

Beth am greu poster ‘Diogelwch yn yr haul’? Gallet ti ddewis pa luniau i'w cynnwys. Cofia labelu'r gwrthrychau yn y poster.

Dyma eiriau i dy helpu:

 • eli haul
 • cysgod
 • llosgi
 • sbectol haul
 • het haul
 • cynnes
 • heulog

Nawr, beth am ddysgu sut i sillafu'r geiriau uchod? Pob lwc.

Gweithgaredd 4

Roedd sôn am ferfau gorchmynnol yn fideo 2. Dyma rai:

 • rhowch
 • gwisgwch
 • yfwch
 • eisteddwch
 • gorchuddiwch
 • peidiwch â
 • cofiwch

Edrycha ar y tabl isod. Fe weli di bod y berfau wedi newid i fod yn ferfau gorchmynnol.

BerfenwBerf orchmynnol
gwisgogwisgwch
rhoirhowch
arosarhoswch

Wyt ti'n gallu gwneud yr un peth gyda'r berfau isod?

BerfenwBerf orchmynnol
siarad
gorwedd
neidio
nofio
cysgu

Gweithgaredd 5

Argraffa'r chwilair er mwyn dod o hyd i'r geiriau yn y rhestr. Os nad oes gennyt ti argraffydd, wyt ti'n gallu dod o hyd i'r geiriau ar y sgrîn?

Chwilair

Video 1

Video 2

Notes for parents

After watching the video, pupils will be able to:

 • understand what to do in hot weather
 • use the sentence pattern, Mae angen... (You need to...)
 • understand more about imperative verbs

Activity 1

Can you remember the seven rules in video 1? What are they?

Draw a picture to represent each rule. Perhaps you will need to watch the video again.

Activity 2

The weather

Why not create a weather chart for the week? You will need to pay attention to the weather every day and record the results in a table. Click on the link to view the chart. You could either print the sheet from the link below and fill in the details each day, or you could create your own chart. Your choice!

Taflen cofnodi'r tywydd

Activity 3

How about creating a poster, ‘Diogelwch yn yr haul’ (Safety in the sun)? You can choose which pictures to include. Remember to label the objects in the poster.

Here are some words to help you.

 • eli haul – sun cream
 • cysgod – shade
 • llosgi – to burn
 • sbectol haul – sunglasses
 • het haul – sun hat
 • cynnes – warm
 • heulog – sunny

Now, what about learning how to spell the words? Good luck.

Activity 4

Video 2 mentioned imperative verbs. Here are some:

 • rhowch - put
 • gwisgwch - wear
 • yfwch - drink
 • eisteddwch - sit
 • gorchuddiwch - cover
 • peidiwch â - do not
 • cofiwch – remember

Look at the table below. You will see that the verbs have changed to become imperative verbs.

Berfenw/verb (infinitive)Berf orchmynnol/imperative verb
gwisgogwisgwch
rhoirhowch
arosarhoswch

Can you do the same thing with the verbs below?

Berfenw/verb (infinitive)Berf orchmynnol/imperative verb
siarad (talk)
gorwedd (lie)
neidio (jump)
nofio (swim)
cysgu (sleep)

Activity 5

Print the wordsearch to find the words in the list. If you don't have a printer, can you find the words on the screen?

Chwilair
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU