Creu portread - disgrifio golwg

Cynnwys y wers hon

 • Gwers 1 o 4 am sut i greu portread
 • Testun a fideo yn egluro sut i greu portread
 • Dau weithgaredd addas

Lesson content

 • Lesson 1 of 4 on how to create a portrait
 • Text and video explaining how to create a portrait
 • Two suitable activities

Llun ydy portread, llun o berson gan arlunydd neu awdur. Mae arlunydd yn tynnu llun o berson gan ddefnyddio pensil neu paent. Mae awdur yn tynnu llun o berson gan ddefnyddio geiriau i greu disgrifiad corfforol, personoliaeth a hanes

Sut mae creu darlun o gymeriad?

Mae'n bwysig canolbwyntio ar y nodweddion canlynol er mwyn cael darlun llawn o wahanol bobl:

 • disgrifio golwg
 • disgrifio personoliaeth
 • disgrifio gweithredoedd a hanes

Rydyn ni am ganolbwyntio ar ddisgrifio golwg yn y wers hon.

Pan ydyn ni'n disgrifio nodweddion corfforol, mae'n bwysig ein bod yn disgrifio naill ai o'r corun i'r sawdl neu o'r sawdl i'r corun! Pe baet yn disgrifio'r holl rannau ar hap, fyddai dim trefn i'th disgrifiad!

Dyma enghraifft i ti:

Bachgen efo gwallt coch, traed mawr a llygaid glas oedd Eifion. Roedd ganddo fochau cochion a dwylo mawr.

Mae'r enghraifft hon llawer gwell - mae trefn benodol iddo!

Bachgen efo gwallt coch, llygaid glas a bochau cochion oedd Eifion. Roedd ganddo ddwylo a thraed mawr.

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Beth am ddechrau trwy ddisgrifio wyneb cymeriad? Ysgrifenna ddarn am naill ai Mabon neu Martha.

Start by describing a character's face. Write a piece about either Mabon or Martha.

Enghraifft - Mabon

Gwallt melyn, pigog sydd gan Mabon - gwallt sy'n ei wneud yn unigryw i bawb arall! Yn yr haf, mae ei wallt yn oleuach na'r haul hyd yn oed! Wyneb hir a chul sydd ganddo gyda dwy glust eithaf mawr - clustiau Wncl Idwal yn ôl Nain! Mae ganddo lygaid brown a bochau sy'n llawn brychni haul. Mae ei ddannedd yn berffaith wyn ac mae ei wên ddireidus yn rhoi llwyfan i'r dannedd hyn gael eu gweld. Mae Mabon yn fachgen pert ond dydy o ddim yn cydnabod hynny!

Enghraifft - Martha

Wyneb crwn a bodlon sydd gan Martha ac arno fop o wallt du! Pan mae hi'n codi'n hwyr i'r ysgol (bron bob dydd!!), mae ei gwallt yn sticio i fyny fel pe bai wedi rhoi ei bys mewn plwg trydanol! Does dim llawer o steil yn perthyn iddo a dweud y gwir, ond dydy hi ddim yn poeni'r un iot am hynny! Mae ei llygaid yn fach yn nyfnderoedd ei hwyneb, gyda dwy foch goch yn pefrio o'r naill ochr i'w thrwyn bach, smwt. Mae gwên ar wyneb Martha bob amser - gwên sy'n mynnu rhoi gwên ar eich wyneb chi!

Ansoddeiriau

Mae llawer o ansoddeiriau - sef geiriau sy'n disgrifio - yn y paragraffau hyn. Mae defnyddio ansoddeiriau'n bwysig er mwyn creu darlun crwn o'r cymeriadau.

Rydyn ni'n defnyddio ansoddeiriau bob tro rydyn ni am ddisgrifio person neu gymeriad.

Mae llu o ansoddeiriau defnyddiol gennyn ni er mwyn cyflawni'r dasg hon, ond mae'n bwysig ein bod ni ddim yn defnyddio gormod arnynt! Byddai hyn yn gwneud y disgrifiad yn un diflas!

Dyma rai enghreifftiau da i ti:

anniben, barfog, blewog, blêr, bodlon, brith, craff, cwta, chwyslyd, danheddog, deniadol, digyffro, diniwed, direidus, doniol, gobeithiol, gofidus, golygus, gosgeiddig, gwan, gwelw, gwridog, hael, hapus, heglog, hoffus, hunanol, hyderus, hyll, llawen, llon, llwfr, llywaeth, main, milain, nerfus, ofnus, peniog, pert, piwis, pryderus, rhychog, salw, seimllyd, swil, tila, siriol, tal, tenau, tawel, trefnus, trwsiadus, twp, twymgalon, uchelgeisiol, urddasol, ymffrostgar

Disgrifio gweddill y corff

Does dim angen disgrifio pob un elfen bach am y person neu'r cymeriad rwyt yn ei ddisgrifio.

Canolbwyntia ar beth sy'n mynd i wneud y disgrifiad yn un byw - disgrifiad sy'n manylu ar y nodweddion sy'n gwneud y person neu'r cymeriad yn wahanol i bob person neu gymeriad arall.

Mae'r disgrifiadau hyn yn rai da sy'n creu darlun o gymeriad:

 • llygaid gweld popeth
 • traed hir
 • corff cul
 • gwallt cwta gwyn

Disgrifio gwisg

Mae'n bwysig hefyd disgrifio'r hyn mae'r cymeriadau'n eu gwisgo. Mae hyn yn dweud rhywbeth wrthyn ni am y cymeriadau, er enghraifft, os ydyn nhw'n dilyn y ffasiwn ac yn gwisgo dillad trendi neu ydyn nhw'n gwisgo'n dwt a thrwsiadus? Efallai fod ambell i gymeriad yn hoffi gwisgo dillad un lliw penodol, er enghraifft du neu goch.

Darllena’r disgrifiad hwn:

Gwisgai ffrog las, laes at ei thraed ac roedd ei gwallt gwyn yn bentwr uchel ar ei phen.

Trwy ddarllen y disgrifiad hwn rydyn ni'n gallu creu darlun clir o beth mae hi'n ei wisgo a'r ffordd mae hi'n edrych.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Cer ati i dynnu llun cymeriad sydd ychydig yn wahanol! Beth am roi enw iddo/iddi? Labela’r llun gan ddefnyddio ansoddeiriau diddorol. Dangosa dy lun a dy ddewis o ansoddeiriau diddorol i rywun sydd adref gyda ti!

Draw a slightly different character! Why not give him/her a name? Label the picture with interesting adjectives. Show your picture and your choice of interesting adjectives to someone at home!

Cwis / Quiz

Faint wyt ti wedi ei ddysgu? Rho gynnig ar y cwis hwn!

How much have you learned? Have a go at this quiz!

Y wers nesaf...

Rydyn ni am ganolbwyntio ar ddisgrifio personoliaeth yn y wers nesaf yn y casgliad Creu portread.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3