Nerfau’r diwrnod cyntaf – sut i baratoi, a chamu ymlaen heb gynhyrfu

Mae dechrau yn yr ysgol uwchradd yn adeg gyffrous ond mae’n gallu teimlo’n eitha brawychus hefyd. Peth naturiol ydy teimlo’n nerfus ar dy ddiwrnod cyntaf, a gelli di fod yn siŵr y bydd pawb arall yn teimlo’n union yr un fath. Felly dyma bump o syniadau i dy helpu i baratoi ar gyfer dy ddiwrnod cyntaf, ac i fynd drwyddo heb gynhyrfu.

Ymarfer dy lwybr newydd i’r ysgol

Bydd dy lwybr i’r ysgol uwchradd yn newydd sbon. Yn yr wythnos cyn dechrau’r tymor, beth am gynllunio pa ffordd rwyt ti am fynd ac ymarfer y daith gyda ffrind neu aelod o’r teulu. Amsera pa mor hir yw’r daith, prun ai wyt ti’n dal y trên, bws neu’n mynd ar dy feic. Bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i ti nad wyt ti’n mynd i fynd ar goll ar dy ddiwrnod cyntaf, ac y byddi di’n cyrraedd yn brydlon!

Dod yn bencampwr clymu tei

Cyn diwedd gwyliau’r haf, treulia ychydig o amser yn meistroli clymu dy dei ysgol newydd. Wedyn fydd dim rhaid i ti boeni am y peth wrth baratoi i gychwyn ar dy ddiwrnod cyntaf. Mae yna ambell diwtorial (neu dei-torial) gwych ar-lein – dilyn un o’r rhain ac mi fyddi’n clymu dy dei fel pencampwr mewn dim o dro. Gallet ti hefyd edrych ar dy hoff seren i weld sut mae o neu hi yn clymu ei dei, a chopïo hynny. O Ed Sheeran i Lady Gaga i Beyoncé – maen nhw i gyd wedi gorfod meistroli’r tei i edrych yn smart ar ryw bwynt yn eu gyrfa.

Rhannu teimladau

Os wyt ti’n teimlo’n bryderus am ryw ran arbennig o dy ddiwrnod cyntaf, rhanna dy deimladau gydag un o dy ffrindiau dosbarth newydd. Bod yn agored a rhannu teimladau yw’r ffordd orau i ffurfio cyfeillgarwch newydd. Hwyrach y bydd dy ffrind dosbarth newydd yn gallu rhoi gair o gyngor i ti, neu hyd yn oed rannu ei bryderon ei hun efo ti. Mae rhannu problem yn aml yn arwain at ddatrys y broblem.

Dilyn dy reddf

Y gamp yw peidio â gor-feddwl am bopeth. Os wyt ti yn un o dy ddosbarthiadau newydd a bod yr athro’n gofyn cwestiwn i’r dosbarth, a tithau’n gwybod yr ateb, ateba fo! Unwaith y byddi di wedi codi dy law ac ateb cwestiwn unwaith, mi weli di fod y peth yn dod yn haws ac yn haws bob tro. Fydd dy ffrindiau ddim yn feirniadol ohonot ti, hyd yn oed os ydy dy ateb di’n anghywir, ond mi wnân nhw gofio i ti fod yn ddewr. Ac fel y dywedodd y bardd a’r dramodydd mawr, Oscar Wilde: “Dim ond un peth sy’n waeth na bod yn destun siarad, sef peidio bod yn destun siarad”.

Mwynha dy annibyniaeth

Gyda’r holl newidiadau hyn, daw mwy o annibyniaeth, felly mwynha’r rhyddid! Gelli di drefnu amser i gwrdd â dy ffrindiau ysgol newydd bob bore i gerdded i’r ysgol gyda’ch gilydd. Os oes yna weithgaredd neu glwb ar ôl ysgol sy’n apelio, ymuna â fo, ac mi wnei di ddod yn ffrindiau gyda phobl sy’n gwirioni ar yr un pethau â ti. Os byddi di’n teimlo unrhyw amheuaeth, meddylia i ti dy hun... beth ydy’r gwaetha allai ddigwydd? Mi weli di cyn hir, a hynny’n llawer cynt nag y gallet ti erioed fod wedi’i ddychmygu, fod y nerfau diwrnod cyntaf hynny yn atgof sy’n perthyn i’r gorffennol pell.

Pynciau newydd
Ffrindiau
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan