Beth ddylet ti ei bacio ym mag ysgol dy blentyn?

Mae dechrau yn yr ysgol gynradd yn adeg gyffrous i ti a dy blentyn. Mae rhai pethau y bydd eu hangen yn bendant ar y diwrnod cyntaf, ac eraill fydd yn handi i’w cael. Dyma bum peth y bydd angen i dy blentyn fynd gyda fo neu hi pan fydd yn dechrau ysgol.

Cofia, os bu’r eitemau hyn gan frodyr a chwiorydd hŷn mi elli di eu hailddefnyddio, neu eu cael nhw o siop elusen yn hytrach na’u prynu’n newydd.

Bag llyfrau

Getty Images

Bydd ysgol dy blentyn yn dweud wrthyt sut i gael gafael ar fag llyfrau. Dyma ble bydd dy blentyn yn cadw’i waith cartref, ambell broject o’r dosbarth ac unrhyw negeseuon gan yr athrawes.

Mae’n werth edrych ym mag ysgol dy blentyn bob dydd rhag ofn bod ei athrawes wedi gadael nodyn i ti neu sylwadau ar ei waith. Ac mae’n syniad da hefyd edrych i weld a oes unrhyw fwyd wedi’i adael ynddo ar ddamwain, neu waith plentyn arall.

Potel ddŵr

Getty Images

Mae plant 4-8 mlwydd oed angen rhyw 1.2 litr o ddŵr y dydd. Bydd potel ddŵr yn ffordd o atgoffa’r plentyn i gymryd llymaid o ddŵr yn rheolaidd er mwyn hydradu.

Mae dŵr yn ddewis da i blant achos mae’n eu hydradu heb roi calorïau ychwanegol na pheryglu eu dannedd. Bydd mwy o angen dŵr pan fyddan nhw’n chwarae neu’n rhedeg o gwmpas wrth ymarfer corff felly mi ddylet atgoffa dy blentyn am hyn.

Dillad ymarfer corff

Getty Images

Mae ymarfer corff yn rhan rheolaidd o fywyd ysgol ond mae faint o amser y bydd dy blentyn yn ei dreulio’n rhedeg o gwmpas yn dibynnu ar yr ysgol. Fel arfer gall ddisgwyl o leiaf ddwy awr o ymarfer corff a chwaraeon yr wythnos – bydd yr ysgol yn rhoi gwybod pa ddyddiau y mae angen i dy blentyn ddod â’r dillad i’r ysgol.

Bydd plant angen dillad cyfforddus, sy’n hawdd eu gwisgo a’u tynnu amdanynt. Bydd crys-t (gwyn fel arfer), shorts chwaraeon du a phymps/daps du yn gwneud y tro. Fel arfer bydd ymarfer corff yn digwydd yn yr awyr agored, hyd yn oed os ydy hi’n oer a gwyntog, felly hwyrach y byddai’n syniad pacio siwmper ysgafn a throwsus loncian hefyd.

Bocs bwyd

Getty Images

Os ydy dy blentyn yn mynd â phecyn bwyd bydd angen bag neu focs bwyd i’w gario. Gwna’n siŵr ei fod yn gallu agor y bocs bwyd heb help, mae rhai bocsys yn gallu bod yn anodd i ddwylo bach. Beth am lawrlwytho gwerth tair wythnos o syniadau ar gyfer pecynnau bwyd maethlon a hawdd eu paratoi, y gallet ti eu gwneud i dy blentyn?

Bydd angen i’r bocs bwyd fod y maint iawn ar gyfer dy blentyn. Os yw’n rhy fach fydd dim digon o le i’r bwyd, ac os yw’n rhy fawr bydd y bwyd yn symud o gwmpas ac mi allai wneud llanast. I atal bwyd rhag symud o gwmpas, fe allet ti roi eitemau unigol mewn cynwysyddion llai i ffitio i mewn i’r bocs bwyd neu’r bag.

Sgidiau glaw

Getty Images

Mae pâr safonol o sgidiau’n grêt pan fo’r tywydd yn sych a braf ym misoedd y gwanwyn a’r haf. Ond mae sgidiau glaw (welis) yn bethau handi i’w cael yn y cwpwrdd ar gyfer diwrnod gwlyb neu eira. Mi fyddan nhw’n cadw traed dy blentyn yn sych yn ystod amser chwarae a phan fydd yn cerdded i’r ysgol ac adref.

Mae’n werth holi’r ysgol i wneud yn siŵr fod plant yn cael gwisgo welis, ond maen nhw’n siŵr o helpu cadw’r traed yn sych ar y diwrnodau glawog hynny.

Wyt ti’n adnabod rhywun sy’n dechrau ysgol gynradd yn fuan? Cymer olwg ar weddill Dechrau Ysgol Gynradd sy’n cynnig nifer o ffyrdd i helpu paratoi plant ar gyfer gwahanol agweddau o fywyd ysgol – yn ymarferol ac yn emosiynol.

Gwisg ysgol: Beth rwyt ti angen ei wybod
Wyt ti’n emosiynol barod am ddiwrnod cynta’r ysgol?
Dechrau Ysgol Gynradd – Tudalen hafan