Cyfathrebu canfyddiadau - tablau

Cynnwys y wers hon

 • Cam 6 mewn cynnal arbrawf
 • Cyflwyniad i dablau
 • Fideo yn dangos canlyniadau arbrawf y tyrbin gwynt

Lesson content

 • Step 6 in an experiment
 • An introduction to tables
 • One video showing the results of the wind turbine experiment

Tablau

Ar ôl i ni gwblhau arbrawf mae'n bwysig ein bod ni'n gallu ysgrifennu'r canlyniadau mewn ffordd eglur i bobl arall eu darllen nhw. Un ffordd o wneud hyn yw defnyddio tabl. Rydyn ni’n cofnodi'r newidynnau yn y tabl.

Mae'r newidyn annibynnol yn mynd yn y golofn ar y chwith. Mae canlyniadau y newidyn dibynnol yn mynd yn y colofnau ar y dde. Mae cymedr y canlyniadau mewn colofn ar wahân.

Cofia

 • Newidyn annibynnol – y newidyn sydd yn cael ei addasu yn ystod yr arbrawf
 • Newidyn dibynnol – y newidyn fydd yn cael ei fesur yn ystod yr arbrawf
 • Newidynnau rheoli – y newidynnau sy'n cael eu cadw yr un peth yn ystod yr arbrawf

Fideo / Video

Defnyddio tabl i ddangos canlyniadau arbrawf y tyrbin gwynt.

Mae'r fideo yn dangos gwyddonydd yn cynnal arbrawf y tyrbin gwynt ac yn cofnodi'r canlyniadau mewn tabl

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo dylai'r disgyblion wybod:

 • bod y newidyn annibynnol yn cael ei nodi yn y golofn ar y chwith
 • bod y newidyn dibynnol yn cael ei nodi mewn colofn ar y dde
 • bod pennawd i pob colofn
 • bod yr unedau'n cael eu nodi yn y pennawd
 • bod colofn ar wahân ar gyfer y cymedr

Notes for parents

After watching the video, students should know that:

 • the independent variable is recorded in the left-hand column
 • the dependent variable is recorded in in the right-hand column
 • there is a heading for each column
 • the units are noted in the heading
 • there is a separate column for the mean reading

Cer ymlaen i edrych ar gam 7 mewn cynnal arbrawf - Cyfathrebu canfyddiadau - graffiau

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3