Mistar Hapus ydw i

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo o'r gân, Mistar Hapus ydw i
 • Ansoddeiriau yn disgrifio teimladau
 • Dau weithgaredd perthnasol

Lesson content

 • One video of the song, Mistar Hapus ydw i (I am Mr Happy)
 • Adjectives describing feelings
 • Two related activities

Fideo / Video

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • ymarfer geirfa yn ymwneud â theimladau
 • dysgu cân newydd
 • siarad am eu teimladau

Notes for parents

After watching the video, pupils will be able to:

 • practise vocabulary relating to feelings
 • learn a new song
 • talk about their feelings

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Hapus, hapus, hapus.

Mae pawb yn hoffi bod yn hapus. Edrycha mewn cylchgronau a phapurau newydd am luniau o bobl sy'n edrych yn hapus. Edrycha hefyd am luniau o bethau sy'n gwneud i ti deimlo'n hapus.

Gyda chymorth oedolyn, torra'r lluniau allan a'u gludo ar ddarn o bapur mawr i greu un llun mawr hapus. Cofia ysgrifennu'r gair hapus yng nghanol y llun.

Happy, happy, happy.

Everyone likes being happy. Look in magazines and newspapers for pictures of happy people. Also look for pictures of things that make you happy.

With the help of an adult, cut out the pictures and stick them on a big piece of paper to create a bit happy picture. Remember to write the word, hapus (happy) in the middle of the picture.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Beth sy'n gwneud i ti deimlo'n hapus? Tynna lun o rywbeth sy'n gwneud ti'n hapus.

Nawr, copïa a gorffena'r frawddeg isod:

Dw i'n hapus pan dw i'n ..............................

Gwna'r un peth ar gyfer y geiriau canlynol:

 • trist - Dw i'n drist pan.........
 • tawel - Dw i'n dawel pan .........
 • swnllyd - Dw i'n swnllyd pan .........

What makes you happy? Draw a picture of something that makes you happy.

Now, copy and finish the sentence below:

Dw i'n hapus pan dw i'n ...... (I am happy when I am ...)

Do the same for the following words:

 • trist (sad) Dw i'n drist pan.............(I'm sad when.........)
 • tawel (quiet) Dw i'n dawel pan .............(I'm quiet when .........)
 • swnllyd (noisy) Dw i'n swnllyd pan ............. (I'm noisy when.........)
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3