Creu adroddiad - Adroddiad radio neu deledu

Cynnwys y wers hon

 • Gwers 3 o 4 am sut i greu adroddiad

 • Testun yn egluro sut i ysgrifennu erthygl radio neu deledu

 • Tri gweithgaredd addas

Lesson content

 • Lesson 3 of 4 on how to create a report

 • Text explaining how to write a radio or TV report

 • Three suitable activities

Cyn darllen adroddiad ar y radio neu'r teledu, mae'n rhaid i'r gohebydd ei ysgrifennu ar bapur neu yn ddigidol. Mae nodweddion adroddiad papur newydd ac adroddiad ar gyfer y radio neu'r teledu'n debyg iawn ond mae rhai gwahaniaethau.

Tybed beth yw'r gwahaniaethau?

Mewn adroddiad, mae'n bwysig dechrau gyda'r eitemau pwysicaf a dewis y wybodaeth yn ofalus. Mae'n rhaid i ti wneud gwaith ymchwil cyn cychwyn ysgrifennu wrth gwrs.

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Dyma dair enghraifft o adroddiad am yr un digwyddiad. Edrycha ar y nodweddion tebyg a gwahanol rhyngddynt. Gwna restr ohonynt ar bapur neu yn ddigidol.

Here are three examples of a report about an event. Look at the features that are similar, and different, for each one. Make a list on paper or digitally.

Adroddiad radio

Rydw i'n sefyll o flaen y tŷ hanesyddol hwn yn ardal Llangernyw. Roedd unwaith yn dŷ pwysig iawn yn y gymuned ond erbyn hyn mae'r to a'r rhan fwyaf o'r waliau wedi syrthio a thyllau mawr yn y ffenestri. Chwythodd y gwynt lechi'r to a gwydr y ffenestri nes eu bod wedi distrywio sawl car yn y maes parcio tua 500 metr i ffwrdd!

 • Cofia - Mae adroddiad radio yn adroddiad sy'n cael ei ysgrifennu ar y pryd, hynny yw, yn y fan a'r lle.

Adroddiad teledu

Fel y gwelwch chi rydw i'n sefyll yma o flaen y tŷ hanesyddol hwn yn ardal Llangernyw. Roedd unwaith yn dŷ oedd â statws uchel yn y gymuned ond erbyn hyn mae'r to wedi ei falurio, y rhan fwyaf o'r waliau wedi eu dymchwel a thyllau enfawr yn y ffenestri. Yma y chwythodd y gwynt y gwydr a llechi'r to - mae tua 500 metr o'r prif adeilad ei hun. Mae sawl car wedi cael ei ddistrywio.

 • Cofia - Mae adroddiad teledu yn adroddiad sy'n cael ei ysgrifennu ar y pryd, hynny yw, yn y fan a'r lle.

Adroddiad papur newydd

Nos Iau diwethaf yn ystod y storm o wynt a glaw a effeithiodd y rhan fwyaf o'r gogledd, gwnaeth tân ddinistrio un o dai hanesyddol pwysicaf Sir Conwy. Dechreuodd y tân tua 10 o'r gloch y nos ac mae amheuaeth ai damwain neu dân wedi cael ei gynnau'n fwriadol oedd e. Mae'r heddlu'n gwneud ymholiadau yn yr ardal yn y dyddiau nesaf. Roedd Hafod yr Unos yn dŷ ysblennydd ond erbyn hyn mae'r to wedi ei falurio, y rhan fwyaf o'r waliau wedi eu dymchwel ac mae tyllau enfawr yn y ffenestri. Yn ffodus, cafodd neb ei anafu er i'r llechi a'r gwydr gael eu gwasgaru ar hyd y maes parcio sydd gryn bellter i ffwrdd. Serch hyn, cafodd sawl car ei ddistrywio.

 • Cofia - Mae adroddiad papur newydd yn cyfeirio'n ôl at y digwyddiad, efallai o'r diwrnod neu'r wythnos flaenorol.

Defnydd cywir o iaith mewn adroddiadau

Mae'n bwysig i ddefnyddio iaith gywir a chlir pan rwyt ti'n ysgrifennu adroddiad. Mae'n rhaid disgrifio'n union beth sydd wedi digwydd. Dyma enghraifft:

Taith i’r lleuad

Ar 25 o Fai 1961, dywedodd John F. Kennedy, Arlywydd Unol Daleithiau'r America, ei fod am yrru dyn i'r lleuad cyn y flwyddyn 1970. Dyma antur gyffrous a phwysig iawn i'r Americanwyr.

Fe aeth tri dyn i'r lleuad ar 16 o Orffennaf, 1969. Eu henwau oedd Edwin Aldrin, Neil Armstrong a Michael Collins. Enw'r llong ofod oedd Apolo. Fe aeth y llong ofod o gwmpas y ddaear cyn teithio i'r lleuad.

Tua 112 cilomedr o'r lleuad dyma Neil Armstrong yn tanio roced o'r llong ofod. Roedd hyn yn arbed y llong rhag disgyn i'r lleuad yn rhy gyflym. Yna, glaniodd Eryr yn ddiogel ar y lleuad. Roedd y llong ofod wedi teithio pedwar can mil o gilomedrau ac wedi glanio o fewn chwe cilomedr i'r lle cywir ar y lleuad.

Cofia

 • Prin yw'r defnydd o ansoddeiriau (gair sy'n disgrifio enw, ee bochau coch, sosban fach).
 • Prin yw’r defnydd o gymariaethau (i ddweud bod rhywbeth fel rhywbeth neu rywun arall, ee coeden fel cawr).
 • Prin yw’r defnydd o drosiadau (i ddisgrifio rhywbeth drwy ei alw yn rhywbeth arall, ee coeden yn gawr).
 • Mae’n rhaid i'r gohebydd ddweud beth sydd wedi digwydd mor syml â phosibl.
 • Nid yw gohebydd yn lleisio'i farn ei hun ar unrhyw ddigwyddiad. Mae'n bwysig ei fod yn cyflwyno'r ffeithiau ynghyd â barn pobl eraill - ond nid ei farn ei hun.

Cyflwyno adroddiadau ar lafar

Mae'n rhaid i ohebwyr teledu neu radio ysgrifennu adroddiad sy'n dal a chadw sylw'r rhai sy'n gwrando neu’n gwylio. Mae'n rhaid i'r adroddiad gynnwys y wybodaeth bwysig am y pwnc. Mae'n bwysig eu bod yn darllen eu hadroddiad byr mewn ffordd syml a chryno. Yn aml, dim ond dau i dri munud yw hyd yr adroddiad gan fod cyfyngder amser yn bwysig mewn rhaglenni teledu a radio. Mae'n bwysig hefyd bod y gohebydd yn mynegi ei hun mewn ffordd ddiddorol. Yn gyntaf, mae'n rhaid iddo siarad yn glir gan ddweud pob gair yn eglur. Mae'n bwysig hefyd ei fod yn amrywio tôn ei lais fel ei fod yn cadw diddordeb y gwrandawr.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Darllena’r adroddiad 'Taith i'r lleuad' uchod eto ac amsera dy hun yn ofalus. Beth am ofyn i oedolyn dy recordio ar ffôn symudol neu dabled? Meddylia sut y gallet ti olygu'r gwaith i'w wneud yn fyrrach. Dechreua drwy dorri'r adroddiad fel ei fod bump eiliad yn fyrrach, yna 10 eiliad, yna 15 eiliad yn fyrrach.

Read the article 'Taith i'r Lleuad' above again and time yourself doing it. Why not ask an adult to record you on a mobile phone or tablet? Have a think about how you could edit your work to make it shorter. Start by making your report five seconds shorter, then 10 seconds, then 15 seconds shorter.

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Beth am ysgrifennu adroddiad radio am ddigwyddiad pwysig? Amsera dy adroddiad yn gyntaf ac yna ceisia ei ymestyn fesul 5 eiliad! Pob lwc!

Why not write a radio report about an important event? Time your report first and then try to extend it by 5 seconds! Good luck!

Y wers nesaf...

Rydyn ni am ganolbwyntio ar sut i ysgrifennu nodiadau yn y wers nesaf yn y casgliad, Creu adroddiad.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3