Rap am y tywydd

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo sy'n cynnwys rap am y tywydd
 • Pedwar gweithgaredd ar thema'r tywydd

Lesson content

 • One video which contains a rap about the weather
 • Four activities on the theme of weather

Fideo / Video

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd plant yn gallu:

 • dysgu’r tywydd mewn ffordd hwylus
 • gofyn ac ateb cwestiwn
 • ateb cwestiwn gan ddefnyddio patrwm iaith yn gywir
 • dysgu’r ffurf negyddol
 • cadw rhythm

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • learn to talk about the weather in an enjoyable way
 • ask and answer questions
 • answer a question by using the correct language pattern
 • learn the negative form
 • keep rhythm

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Gwna lun o'r haul i ddangos diwrnod heulog. Wedyn gwna'r un peth ar gyfer y gwynt ar ddiwrnod gwyntog, y glaw pan mae hi'n bwrw glaw ac eira pan mae'n ddiwrnod oer ac yn bwrw eira.

Draw a picture of the sun (haul) to show that it's a sunny day (heulog). Then do the same for the wind (gwynt) on a windy day (gwyntog), rain (glaw) when it's raining (bwrw glaw), and snow for a cold day when it's snowing (bwrw glaw).

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Ysgrifenna'r gair cywir ar ben bob llun: haul / gwynt / glaw / eira

Write the correct word at the top of each of your drawings: haul / gwynt / glaw / eira

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Ysgrifenna'r frawddeg gywir o dan bob llun i ddangos ei bod hi'n heulog, yn wyntog, yn bwrw glaw neu'n bwrw eira. Mae'r brawddegau isod yno i dy helpu di ond bydd angen i ti roi'r gair olaf i mewn dy hun. Mae cliw ar gyfer y gair cywir mewn cromfachau.

Write the correct sentence underneath each drawing to show that it's sunny (heulog), windy (mae hi'n wyntog), raining (bwrw glaw) and snowing (bwrw eira). The sentences below are there to help you, but you'll have to put in the missing word yourself. The clue for the right word is in brackets.

 • Heddiw mae hi’n ___. (haul)
 • Heddiw mae hi'n ___. (gwynt)
 • Heddiw mae hi’n ___. (glaw)
 • Heddiw mae hi'n ___. (eira)

Bob bore, edrycha allan o'r ffenestr i weld sut mae'r tywydd. Os yw hi'n heulog, yna rho dy lun o'r haul, neu dy lun o ddiwrnod heulog ar ddrws dy ystafell wely. Gelli di newid y llun fel mae'r tywydd yn newid.

Every morning, look out of the window to see what the weather is like. If it's sunny, put your picture of the sun or your drawing of a sunny day on your bedroom door. You can change the picture as the weather changes.

Gweithgaredd 4 / Activity 4

Dysga'r rap yn y fideo. Pan wyt ti'n cofio'r geiriau i gyd, beth am berfformio'r rap i'r teulu?

Learn the rap in the video. When you've learnt all the words, why not perform the rap for your family?

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3