Rap am y tywydd

Ffocws dysgu

Dysga sut i ymuno â, ailadrodd neu gofio ystod o ysgogiadau yn cynnwys caneuon.

Mae'r wers yn cynnwys:

 • un fideo
 • pedwar gweithgaredd

Learning focus

Learn how to join in with, repeat or memorise a range of stimuli including songs.

This lesson includes:

 • one video
 • four activities

For an English version of this lesson, scroll below.

Fideo

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd plant yn gallu:

 • dysgu’r tywydd mewn ffordd hwylus
 • gofyn ac ateb cwestiwn
 • ateb cwestiwn gan ddefnyddio patrwm iaith yn gywir
 • dysgu’r ffurf negyddol
 • cadw rhythm

Gweithgaredd 1

Gwna lun o'r haul i ddangos diwrnod heulog. Wedyn gwna'r un peth ar gyfer y gwynt ar ddiwrnod gwyntog, y glaw pan mae hi'n bwrw glaw ac eira pan mae'n ddiwrnod oer ac yn bwrw eira.

Gweithgaredd 2

Ysgrifenna'r gair cywir ar ben bob llun: haul / gwynt / glaw / eira

Gweithgaredd 3

Ysgrifenna'r frawddeg gywir o dan bob llun i ddangos ei bod hi'n heulog, yn wyntog, yn bwrw glaw neu'n bwrw eira. Mae'r brawddegau isod yno i dy helpu di ond bydd angen i ti roi'r gair olaf i mewn dy hun. Mae cliw ar gyfer y gair cywir mewn cromfachau.

 • Heddiw mae hi’n ___. (haul)
 • Heddiw mae hi'n ___. (gwynt)
 • Heddiw mae hi’n ___. (glaw)
 • Heddiw mae hi'n ___. (eira)

Bob bore, edrycha allan o'r ffenestr i weld sut mae'r tywydd. Os yw hi'n heulog, yna rho dy lun o'r haul, neu dy lun o ddiwrnod heulog ar ddrws dy ystafell wely. Gelli di newid y llun fel mae'r tywydd yn newid.

Gweithgaredd 4

Dysga'r rap yn y fideo. Pan wyt ti'n cofio'r geiriau i gyd, beth am berfformio'r rap i'r teulu?

Video

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • learn to talk about the weather in an enjoyable way
 • ask and answer questions
 • answer a question by using the correct language pattern
 • learn the negative form
 • keep rhythm

Activity 1

Draw a picture of the sun (haul) to show that it's a sunny day (heulog). Then do the same for the wind (gwynt) on a windy day (gwyntog), rain (glaw) when it's raining (bwrw glaw), and snow (eira) for a cold day when it's snowing (bwrw eira).

Activity 2

Write the correct word at the top of each of your drawings: haul (sun) / gwynt (wind) / glaw (rain) / eira (snow)

Activity 3

Write the correct sentence underneath each drawing to show that it's sunny (mae hi'n heulog), windy (mae hi'n wyntog), raining (mae hi'n bwrw glaw) or snowing (mae hi'n bwrw eira). The sentences below are there to help you, but you'll have to put in the missing word yourself. The clue for the right word is in brackets.

 • Heddiw mae hi’n ___. (haul)
 • Heddiw mae hi'n ___. (gwynt)
 • Heddiw mae hi’n ___. (glaw)
 • Heddiw mae hi'n ___. (eira)

Here's a translation:

 • Today it is ___. (sun)
 • Today it is ___. (wind)
 • Today it is ___. (rain)
 • Today it is ___. (snow)

Every morning, look out of the window to see what the weather is like. If it's sunny, put your picture of the sun or your drawing of a sunny day on your bedroom door. You can change the picture as the weather changes.

Activity 4

Learn the rap in the video. When you've learnt all the words, why not perform the rap for your family?

Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU