Gwersi Dyddiol Cyfnod Allweddol 3 - Gwyddoniaeth (Science)

Dod o hyd i dystiolaeth (Finding evidence)
Dulliau a strategaethau (Methods and strategies)
Rhagfynegi (Predicting)
Prawf teg (Fair testing)
Arsylwi a mesur (Observing and measuring)
Cyfathrebu canfyddiadau - tablau (Communicating findings - tables)
Cyfathrebu canfyddiadau - graffiau (Communicating findings - graphs)
Adolygu canfyddiadau (Reviewing findings)
Gwerthuso (Evaluating)
Beth yw celloedd arbenigol? (What are specialised cells?)
Beth yw egwyddor cadwraeth egni? (What is the law of conservation of energy?)
Beth yw cyddwyso? (What is condensation?)
Beth yw'r effaith tŷ gwydr? (What is the greenhouse effect?)
Beth yw gordewdra? (What is obesity?)
Beth yw'r gwahanol fathau o egni? (What are the different types of energy?)
Sut mae cerrynt yn gweithio (How current works)
Sut mae solidau, hylifau a nwyon yn newid eu cyflwr (How solids, liquids and gases change their state)
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3