Iâr Fach Goch

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo o stori’r Iâr Fach Goch
 • Ymarfer cystrawen brawddeg syml, Pwy sy’n mynd i helpu…?
 • Tri o weithgareddau addas

Lesson content

 • One video of the story Iâr Fach Goch (Little Red Hen)
 • Practising a simple sentence structure, Pwy sy’n mynd i helpu…? (Who's going to help....?)
 • Three suitable activities

Fideo / Video

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio’r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • defnyddio patrymau iaith syml
 • siarad am y stori yn eu geiriau eu hunain
 • gofyn cwestiynau am gynnwys y stori
 • dangos dealltwriaeth o’r stori
 • siarad am hoff a chas anifeiliaid

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • use simple language patterns
 • talk about the story in their own words
 • ask questions relating to the content of the story
 • show an understanding of the story
 • talk about favourite and least favourite animals

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Dyweda’r stori’r, Iâr Fach Goch, wrth oedolyn yn dy eiriau dy hunan. Cofia ddefnyddio synau’r anifeiliaid ac i wneud y symudiadau.

Sawl anifail sydd yn y stori? Cyfra nhw. Oes mwy neu llai na 10? Faint yn fwy/llai?

Pwy yw hoff anifail yr oedolyn yn y stori? Pam?

Tell the story, Iâr Fach Goch, to an adult in your own words. Remember to use the animal sounds and do the movements.

How many animals are in the story? Count them. Are there more or less than 10? How many more/less?

Who is the adult’s favourite animal in the story? Why?

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Beth yw dy hoff anifail di? Gall fod yn anifail anwes neu fferm.

Disgrifia’r anifail hwn. Sut mae’n edrych? Pa liw? Pam wyt ti’n hoffi’r anifail hwn?
Er enghraifft, Fy hoff anifail yw’r ceffyl. Dw i’n hoffi’r ceffyl achos mae’n gryf.

Tynna lun o’r anifail hwn. Cofia ddweud yr enw. Ysgrifenna’r enw ar y papur. Wyt ti’n gallu defnyddio ei enw mewn brawddeg?
Er enghraifft, Dyma Smot. Ci yw Smot.

Ysgrifenna frawddeg yn disgrifio’r anifail hwn.
Er enghraifft, Mae Smot yn hapus.

What is your favourite animal? It can be a pet or farm animal.

Describe this animal. What does it look like? What colour? Why do you like this animal?
For example,
Fy hoff anifail yw’r ceffyl. Dw i’n hoffi’r ceffyl achos mae’n gryf. (My favourite animal is the horse. I like the horse because it’s strong).

Draw a picture of this animal. Remember to say its name. Write the name on the paper. Can you use its name in a sentence?
For example,
Dyma Smot. Ci yw Smot. (This is Smot. Smot is a dog).

Write a sentence describing this animal.
For example,
Mae Smot yn hapus. (Smot is happy).

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Gwna restr o’r anifeiliad rwyt ti’n hoffi a’u rhoi mewn cylch.

Nawr gwna restr o’r anifeiliaid dwyt ti ddim yn hoffi a’u rhoi mewn cylch arall.

Pam wyt ti’n hoffi’r anifeiliaid yn y cylch hoffi?

Pam dwyt ti ddim yn hoffi’r anifeiliaid yn y cylch ddim yn hoffi?

Meddylia am eiriau i ddisgrifio dy ddewis. Geiriau sy’n disgrifo yw ansoddeiriau. Gwna restr o’r ansoddeiriau sy’n disgrifio’r anifeiliaid. Dyma rai i helpu; mawr, bach, pert, ciwt…..

Make a list of the animals you like and place in a circle.

Now make a list of the animals you dislike and place in another circle.

Why you like the animals in the like circle?

Why do you dislike the animals in the dislike circle?

Think of words to describe your choices. Describing words are called adjectives. Make a list of the adjectives that describe the animals. Here are some to help; mawr (big), bach (small), pert (pretty), ciwt (cute)…..

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3