Materion personol

Beth i'w wneud os wyt ti'n cael dy fwlio

Un pryder cyffredin wrth symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yw y gallet gael dy fwlio.

Gair i gall:

 • Os bydd rhywun yn ceisio dy fwlio, paid ag ymateb yn negyddol a gwylltio
 • Siarada â dy ffrindiau, rhieni neu ofalwr neu dy athro/athrawes, efallai y bydd yn gallu dy gysuro a chynnig cyngor i ti.
 • Paid â dioddef yn dawel

Cyngor ychwanegol:

 • Os wyt ti’n gallu, dal dy dir gyda’r bwlis a rheoli’r sefyllfa - mae bwlis yn hoffi teimlo'n bwerus felly os byddi di'n rheoli’r sefyllfa bydd ganddynt lai o bŵer.
 • Paid â gadael i’r bwlio gael y gorau arnat ti - os nad yw'n effeithio arnat ti does dim i’w ennill mewn dy fwlio.
 • Cofia mai’r bwlis sydd â phroblem, nid ti - maen nhw'n ceisio teimlo'n fawr ac yn bwerus drwy dy fychanu di.
 • Cofia NAD dy fai di ydyw.

Cael trafferth ffitio i mewn

Mae gan Leo, o'r gyfres Our School, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) oedd yn ei gwneud yn anodd iddo gael ffrindiau a theimlo'n rhan o'i ysgol uwchradd newydd. Doedd ei gyd-ddisgyblion ddim yn deall pam fod Leo yn ymddwyn mewn ffordd arbennig nes i’w chwaer wneud ffilm am ei gyflwr, a oedd yn golygu bod ei gyd-ddisgyblion yn llawer mwy cefnogol. Yma, mae Leo yn cynnig cyngor i fyfyrwyr sy'n cael trafferth ffitio i mewn a sut mae ei brofiad wedi ei helpu i fagu hyder a mwynhau ei gyfnod yn yr ysgol uwchradd.

Cyngor Leo:

 • Siarada â dy ffrindiau neu gyd-ddisgyblion am sut wyt ti’n teimlo a pham ei bod yn anodd i ti ffitio i mewn, efallai y byddant yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i ti.
 • Dweud wrth dy athro/athrawes sut wyt ti’n teimlo, efallai y bydd yn gallu dy gyflwyno di i fyfyrwyr eraill a wnaiff dy gyflwyno di i’w ffrindiau nhw.
 • Bydd yn ti dy hun ac fe wnei di ffrindiau tebyg i ti dy hun.

Cyngor ychwanegol:

 • Teimlo'n wahanol a dim cysylltiad sydd wrth wraidd cael trafferth ffitio i mewn. Ceisia ddod o hyd i un person rwyt ti’n mwynhau ei cwmni nhw i ddechrau (galli ddod o hyd i fwy pan fyddi di'n barod)
 • Rho gynnig ar weithgareddau nad wyt ti wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen gan y bydd hynny’n dy helpu i gwrdd â phobl newydd a thebyg i ti
 • Cofia barhau i wenu a dweud helo wrth dy gyd-ddisgyblion
 • Po fwyaf y risgiau y byddi di’n eu cymryd i gwrdd â phobl newydd y gorau y byddi di'n teimlo (er y gall deimlo'n frawychus ar y dechrau)
Y diwrnod cyntaf
Paratoi
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan