Creu poster neu daflen

Cynnwys y wers hon

 • Un cyflwyniad am sut i greu poster neu daflen effeithiol
 • Un fideo yn edrych ar iaith berswadiol i'w defnyddio mewn poster effeithiol
 • Tri gweithgaredd i dy helpu i lunio posteri a thaflenni effeithiol

Lesson content

 • One introduction on how to create effective posters and leaflets
 • One video looking at effective persuasive language in posters
 • Three activities to help you create an effective poster or leaflet

Posteri

Mae posteri i’w gweld ymhob man – ar ochr adeiladau, ar gefn bws, wrth arhosfan bws, mewn ffenestri siop, ac ar ochr y ffordd. Fel arfer, maent yn denu sylw gyda’u lluniau lliwgar, ffont amrywiol a’u dyluniad syml. Gall poster fod yn fawr neu’n fach, ond yr un bwriad sydd gan bob un, sef dy atynnu di i ddarllen ei gynnwys!

Beth yw pwrpas posteri?

Prif bwrpas poster yw i roi gwybodaeth, gwerthu cynnyrch neu i hysbysebu digwyddiadau.

Mae llawer o gystadleuaeth, felly mae angen i dy boster di ddal sylw’r gynulleidfa.

Cyn cynllunio poster, taflen neu unrhyw arddangosiad gweledol, dylet ti ystyried y cwestiynau isod yn ofalus.

 • Pwy yn union yw’r gynulleidfa?
 • Ble dylai’r poster gael ei arddangos er mwyn dal sylw'r gynulleidfa?
 • Beth yw'r neges mae angen ei chyfleu?

Iaith ac arddull

O ran iaith, mae angen i dy boster fod yn fachog, yn fyr ac yn syml.

Os wyt ti’n hysbysebu cyngerdd er enghraifft, bydd yn hollbwysig i ddangos ble a phryd bydd y digwyddiad yn cymryd lle.

Dyluniad

Mae’r defnydd o luniau lliwgar yn bwysig, er mwyn gwneud i dy boster sefyll allan fwy. Ond paid â defnyddio gormod o luniau bach, neu bydd y poster yn edrych yn anhrefnus. Byddai un llun mawr yn gweddu yn well.

O ran edrychiad, mae defnyddio’r ffont cywir yn bwysig hefyd. Mae cymaint o ddewis, felly cym dy amser i ddewis yr un sy’n gweddu orau. Paid â dewis dy hoff ffont dy hun, ond hytrach meddylia am beth fydd yn apelio at y gynulleidfa darged, er enghraifft ar gyfer plant ifanc iawn, byddai ffont gyda llythrennau mawr, clir yn addas. Neu ar gyfer cyngerdd clasurol, beth am ffont mwy soffistigedig? Byddai pobl sydd yn dymuno mynychu digwyddiad hanesyddol efallai yn hoffi gweld ffont mwy hen ffasiwn, sy’n edrych fel hen lawysgrif.

Lleoliad

Ble fydd dy boster yn ymddangos? Rhaid i gynnwys dy boster fod yn addas ar gyfer ei leoliad. Er enghraifft, mae'n debygol byddai llai o destun mewn poster ar gefn bws na mewn hysbyseb mewn cylchgrawn.

Mae hyn oherwydd bydd gan bobl mwy o amser i ddarllen gwybodaeth mewn cylchgrawn. Ar y llaw arall, bydd angen deall y neges ar fws yn sydyn iawn, oherwydd bydd y bws yn symud ac felly yn mynd o’r golwg yn fuan.

Fideo / Video

Mewn tŷ anniben, llawn chwerthin, mae tri o ffrindiau yn cyd-fyw. Mae’r criw’n llunio poster i’w busnes newydd gan ddefnyddio ysgrifennu perswadiol.

Nodiadau ar gyfer rhieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • defnyddio nodweddion arddull iaith addas mewn ffordd hyderus
 • deall beth yw geiriau perswadiol a'u defnyddio yn hyderus
 • cofio ystyried y gynulleidfa darged
 • deall a defnyddio cwestiynau rhethregol
 • deall a defnyddio geiriau cyfarwyddiadol drwy ddefnyddio berfau gorchmynnol

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • confidently use appropriate linguistic characteristics
 • understand what persuasive words are and use them confidently
 • remember to consider the target audience
 • understand and use rhetorical questions
 • understand and use instructional words by using the imperative forms of the verb

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Gwylia'r fideo uchod a noda'r prif nodweddion iaith sy’n cael eu cyflwyno.

Clicia yma i weld pa nodweddion iaith sydd yn y fideo

Taflenni

Mae taflenni yn cyfleu neges mewn ychydig iawn o eiriau. Yn aml, mae'r neges yn cael ei chrynhoi ar ochr neu ddwy yn unig o dudalen fach o bapur.

Yn ogystal â chynnwys gwybodaeth, mae taflenni yn aml yn ceisio perswadio’r darllenydd i wneud rhywbeth. Maen nhw’n ddull poblogaidd o godi ymwybyddiaeth o faterion pwysig.

Dyma’r camau sydd eu hangen wrth fynd ati i greu taflen lwyddiannus.

 1. Er mwyn annog pobl i ddarllen dy daflen, bydd angen teitl bachog neu lun a fydd yn dal sylw’r darllenydd.

 2. Ar ôl dal sylw’r darllenwyr, mae angen i ti geisio cadw eu sylw nawr, a gwneud yn siŵr eu bod yn darllen y daflen ac yn deall dy neges. Mae rhannu testun yn ddarnau bach a byr yn gallu bod yn effeithiol. Mae’n bosibl gwneud hyn drwy ddefnyddio blychau testun, penawdau ochr a phwyntiau bwled.

 3. Yn olaf, mae angen i ti nodi’n glir beth rwyt ti eisiau i’r darllenwyr ei wneud. Hynny yw, mae angen ystyried beth yw pwrpas y daflen. Ai gofyn am gyfraniadau, annog pobl i osgoi prynu cynnyrch penodol, neu eu hannog i gefnogi achos penodol yw'r pwrpas?

Enghraifft o daflen effeithiol

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Darllena’r paragraff agoriadol hwn o daflen sy’n perswadio pobl i ymweld â pharc adloniant.

Diwrnod o ddifyrrwch i bawb!

Hoffi cael hwyl fel teulu? Mwynhau teimlo gwefr a chyffro? Mae’r Parc Adloniant Arbennig yn berffaith i chi!

Wedi’i leoli yng Nghanolbarth Cymru, mae Parc Adloniant Arbennig yn cynnig atyniadau sy’n addas ar gyfer pob aelod o’r teulu – plant bach, arddegwyr, rhieni ac hyd yn oed Neiniau a Theidiau! Mae gennym ni gwt cyfforddus a chlyd ar gyfer y ci hyd yn oed – yn rhad ac am ddim!

Dewch i brofi’r sbort a sbri! Ni fyddwch yn cael eich siomi.

Ymwelwch â’n gwefan am fwy o wybodaeth – www.ParcAdloniantArbennig.cymru

Labela’r nodweddion arddull ac iaith rwyt ti’n eu gweld.

Clicia yma i weld pa nodweddion arddull ac iaith sydd yn y paragraff uchod

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Ysgifenna daflen neu boster i berswadio pobl i ddod i Gymru ar gyfer eu gwyliau haf.

Cofia ystyried y canlynol cyn i ti fynd ati:

 • pwrpas y darn
 • y gynulleidfa darged
 • teitl bachog
 • technegau perswadio, er enghraifft berfau, ansoddeiriau, cwestiynau
 • lluniau
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3