Cyfarchion

Cynnwys y wers hon

 • Tri fideo a chaneuon
 • Cyfarchion syml, bore da, prynhawn da, nos da
 • Dau weithgaredd addas

Lesson content

 • Three videos and songs
 • Simple greetings, bore da, (good morning) prynhawn da, (good afternoon) nos da (good night)
 • Two related activities

Fideo 1 / Video 1

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • dweud cyfarchion syml, bore da, prynhawn da, nos da
 • canu caneuon newydd
 • ymarfer patrwm brawddeg, Sut wyt ti?

After watching the video, pupils will be able to:

 • say simple greetings, bore da (good morning), prynhawn da (good afternoon) nos da (good evening)
 • sing new songs,
 • practise sentence pattern, Sut wyt ti? (How are you?)

Fideo 2 / Video 2

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • gofyn y cwestiwn, Sut wyt ti heddiw?
 • ateb y cwestiwn mewn ffyrdd amrywiol
 • dysgu geiriau newydd

After watching the video, pupils will be able to:

 • ask the question, Sut wyt ti heddiw? (How are you today?)
 • answer question giving a variety of responses
 • learn new vocabulary

Fideo 3 / Video 3

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Tynna lun o wyneb hapus. Gallet ddefnyddio pensiliau lliw, peniau ffelt neu baent i'w liwio. Ysgrifenna'r gair hapus o dan y llun.

Nawr, tynna lun o wyneb trist. Cofia lliwio'r llun. Ysgrifenna'r gair trist o dan y llun.

Gyda help oedolyn, wyt ti'n gallu ffeindio llun o rywun sy'n edrych wedi blino? Efallai mewn cylchgrawn neu bapur newydd. Ysgrifenna'r gair wedi blino.

Draw a picture of a happy face. You can use coloured pencils, felt pens or paint to colour. Write the word, hapus (happy) under the picture.

Now, draw a picture of a sad face. Remember to colour the picture. Write the word trist (sad) under the picture.

With help, can you find a picture of someone who looks tired? Perhaps in a magazine or newspaper. Write the word, wedi blino (tired) under the picture.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Chwareua'r gân, 'Bore da' eto a'r tro hwn, cana'r gân gyda'r cyflwynydd. Ar ôl i'r gân orffen, gofynna'r cwestiwn, Sut wyt ti? wrth rywun arall yn y tŷ. Sawl ffordd wyt ti'n gallu ateb?

Nawr, newidia lle fel bod y person arall yn gofyn i ti, Sut wyt ti? Cofia ateb wrth ddweud, yn hapus, yn drist, wedi blino ac yn fendigedig.

Play the song, 'Bore da' again and this time, sing the song with the presenter. After the song has finished, ask someone else at home, the question, Sut wyt ti? (How are you?) How many ways can you answer?

Now, swop places so that the other person asks you the question, Sut wyt ti? Remember to answer by saying,

 • yn hapus (happy)
 • yn drist (sad)
 • wedi blino (tired)
 • yn fendigedig (fantastic)
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3