Gwersi Dyddiol Cyfnod Allweddol 3

Wythnos 6 / Week 6

Ysgrifennu disgrifiadol (Descriptive writing)
Sut mae cerrynt yn gweithio (How current works)
Disgrifio a dadansoddi cymeriadau (Describe and analyse characters)
Dilyniannau cwadratig (Quadratic sequences)
Rhagenwau - person 1af ac 2ail berson (Pronouns - 1st person and 2nd person)
Sut mae solidau, hylifau a nwyon yn newid eu cyflwr (How solids, liquids and gases change their state)
Dyddiadur (Diary)
Ecosystemau (Ecosystems)
Teithlyfr (Travel book)
Cerddoriaeth roc (Rock music)

Wythnos 5 / Week 5

Beth yw ymchwil? (What is research?)
Beth yw gordewdra? (What is obesity?)
Rhagenwau - 3ydd person (Pronouns - 3rd person)
Anhafaleddau (Inequalities)
Cael hyd i newyddion (Find news stories)
Beth yw'r gwahanol fathau o egni? (What are the different types of energy?)
Newyddion ffug (Fake news)
Datrys hafaliadau cydamserol (Solve simultaneous equations)
Ysgrifennu erthygl (Writing an article)
Cerddoriaeth bop (Pop music)

Wythnos 4 / Week 4

Sut i ddadansoddi (How to analyse)
Beth yw cyddwyso? (What is condensation?)
Sut i berswadio (How to persuade)
Fformiwlâu (Formulae)
Creu hysbyseb (Create an advert)
Beth yw'r effaith tŷ gwydr? (What is the greenhouse effect?)
Ysgrifennu llythyr neu neges e-bost (Writing a letter or email)
Dilyniannau llinol (Linear sequences)
Creu poster neu daflen (Create a poster or leaflet)
Cerddoriaeth boblogaidd (Popular music)

Wythnos 3 / Week 3

Sut i gymharu darnau darllen (How to compare reading passages)
Beth yw celloedd arbenigol? (What are specialised cells?)
Beth yw ffeithlun? (What is an infographic?)
Patrymau rhif (Number patterns)
Sut i fynegi barn (How to express an opinion)
Beth yw egwyddor cadwraeth egni? (What is the law of conservation of energy?)
Sut i fynegi barn ac ystyried safbwyntiau gwahanol (How to express opinions and consider different points of view)
Fformiwlâu (Formulae)

Wythnos 2 / Week 2

Enwau cyffredin (Common nouns)
Cyfathrebu canfyddiadau - tablau (Communicating findings - tables)
Ansoddeiriau (Adjectives)
Cyfathrebu canfyddiadau - graffiau (Communicating findings - graphs)
Berfau (Verbs)
Adolygu canfyddiadau (Reviewing findings)
Berfau gorchmynnol (Imperative verbs)
Gwerthuso (Evaluating)
Arddodiaid (Prepositions)
Ffurf a strwythur (Form and structure)

Wythnos 1 / Week 1

Sut i atalnodi (How to punctuate)
Dod o hyd i dystiolaeth (Finding evidence)
Beth yw blog? (What is a blog?)
Dulliau a strategaethau (Methods and strategies)
Sut i greu stori (How to write a story)
Rhagfynegi (Predicting)
Prawf teg (Fair testing)
Sut i gymharu dwy gerdd (How to compare two poems)
Gwersi Dyddiol Bitesize
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2