Gwersi Dyddiol Cyfnod Allweddol 2

Wythnos 5 / Week 5

Creu adroddiad - Beth yw adroddiad? (What is a report?)
Sut i dalgrynnu rhifau degol (How to round decimal numbers)
Creu adroddiad - Sut i gynllunio adroddiad (How to plan a report)
Dargludyddion trydanol (Electrical conductors)
Creu adroddiad - Adroddiad radio neu deledu (A radio or television report)
Beth yw rhifau cysefin? (What are prime numbers?)
Creu adroddiad - Ysgrifennu nodiadau (Writing notes)
Dargludyddion thermol (Thermal conductors)
Cynllunio poster (Designing a poster)
Sut i symleiddio ffracsiynau (How to simplify fractions)

Wythnos 4 / Week 4

Creu dyddiadur - Beth yw dyddiadur? (What is a diary?)
Grymoedd - Disgyrchiant (Forces - Gravity)
Creu dyddiadur - Datblygu dyddiadur (Developing a diary)
Beth yw lluosrifau?
Creu dyddiadur - Ysgrifennu yn y dyddiadur (Writing in a diary)
Golau (Light)
Creu dyddiadur - Iaith mewn dyddiadur (Language in a diary)
Sgiliau pêl (Ball skills)
Ras i ben yr Wyddfa (Racing to the top of Snowdon)
Sain (Sound)

Wythnos 3 / Week 3

Creu portread - disgrifio golwg (Writing a portrait - describing looks)
Sut i adio a thynnu ffracsiynau (How to add and subtract fractions)
Creu portread - disgrifio personoliaeth (Writing a portrait - describing personalities)
Grymoedd - Magnetedd (Forces - Magnetism)
Creu portread - disgrifio gweithredoedd a hanes (Writing a portrait - describing actions and history)
Beth yw ffactorau? (What are factors?)
Creu portread - gwella portread (Writing a portrait - how to make a portrait better)
Trydan (Electricity)

Wythnos 2 / Week 2

Murlun misoedd y flwyddyn (Months of the year mural)
Prosesau bywyd (Life processes)
Disgrifio rhannau o’r corff (Describing parts of the body)
Cadwynau bwyd/Dosbarthiadau (Food chains/Classes)
Trafod teimladau yn y sinema (Discussing feelings at the cinema)
Anifeiliaid: Dannedd a maethiad (Animals: Teeth and nutrition)
Cwestiynau am yr ysgol (Questions about the school)
Anifeiliaid: Esgyrn ac organau (Animals: Bones and organs)
Gweithio ar stondin smŵddi (Working on a smoothies stall)

Wythnos 1 / Week 1

Benthyg arian yn y ffair (Borrowing money at the fair)
Beth yw gwerth lle? (What is place value?)
Cwrdd â ffrindiau a’u teuluoedd (Meeting friends and their families)
Beth yw degolion? (What are decimals?)
Dosbarthu parsel (Delivering a parcel)
Beth yw rhifau negyddol? (What are negative numbers?)
Paratoi ar gyfer y disgo (Preparing for the disco)
Sut i ddosrannu rhifau (How to partition a number)
Syrffio mewn tywydd gwahanol (Surfing in different weather)
Gwersi Dyddiol Bitesize
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3