Beth sydd yn...?

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo a dwy gân
 • Patrwm iaith, Beth sydd yn..?
 • Gweithgareddau perthnasol

Lesson content

 • One video with two songs
 • Language pattern, Beth sydd yn..? (What is in..?)
 • Relevant activities

Fideo 1 / Video 1

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • gofyn cwestiynau yn dechrau, Beth sydd yn..?
 • siarad am y fasged siopa mewn brawddegau llawn
 • ymarfer canu'r caneuon newydd

Notes for parents

After watching the video, pupils will be able to:

 • ask questions starting with, What is in... (Beth sydd yn..?)
 • talk about y fasged siopa (the shopping basket) in full sentences
 • practise singing the new songs

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Beth sydd yn y fasged siopa? Dyma gyfle i ymarfer dy sgiliau ysgrifennu.

What is in the shopping basket? Here's a chance to practise your writing skills.

Dyma rhestr o'r geirfa o'r gân / Here is a list of vocabulary from the song:

 • banana
 • tatws (potatoes)
 • bara (bread)
 • tomato
 • caws (cheese)

Ar gyfer bob un o'r geiriau, gofynna'r cwestiwn, "Beth sydd yn y fasged siopa?" ac wedyn ysgrifenna'r ateb: For each of the words, ask the question, "Beth sydd yn y fasged siopa?" (What is in the shopping basket?) and then write the answer.*

Mae ___ yn y fasged siopa.

(There is a ____ in the shopping basket.)

Wyt ti’n gallu meddwl am bethau eraill gall fod yn y fasged siopa? Gwna restr a thynna lun o’th hoff fwyd sydd yn y fasged siopa.

Can you think of other things that could be in the shopping basket? Make a list and draw a picture of your favourite food in the shopping basket.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Beth sydd yn y bocs? Dewch o hyd i focs, unrhyw siap, unrhyw faint. Gosoda nifer o wrthrychau tu fewn i’r bocs.

I ddechau’r gêm, gofynna’r cwestiwn, Beth sydd yn y bocs? Un ar y tro, cymra wrthrych allan o’r bocs ac ateba’r cwestiwn gan ddweud, "Mae ___ yn y bocs.". Mae croeso i ti ganu neu ddweud y brawddegau.

Nesa', beth am ddisgrifio’r gwrthrychau yn y bocs? Dewisa wrthrych o’r bocs, un ar y tro, a disgrifia’r gwrthrych. Meddylia am y siap, y maint, y lliw, sut mae’n teimlo. Gofynna i oedolyn i’th helpu os oes angen.

What is in the box? Find a box, any shape, any size. Place a number of objects into the box.

To start the game, ask the question, Beth sydd yn y bocs? (What is in the box?). One at a time, take an object out of the box and answer the question by saying, "There's a ___ in the box". You can sing or say the words.

Next, what about describing the objects in the box? Choose an object, one at a time, and describe the object. Think about the shape, size, colour, how it feels. Ask an adult to help you, if necessary.

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Beth am chwarae eto, naill ai, Beth sydd yn y fasged siopa, neu, Beth sydd yn y bocs. Y tro hwn, defnyddia eirfa newydd. Lawrlwytha'r linc isod er mwyn gweld y geirfa newydd.

Mae modd chwarae'r gêm ddisgrifio gyda'r geiriau yma hefyd.

Rhestr siopa

What about playing again, either, Beth sydd yn y fasged siopa? (What's in the shopping basket?) or Beth sydd yn y bocs? (What's in the box?). This time use new vocabulary. Download the link above to see the new vocabulary.

You can play the describing game with this vocabulary too.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3