Ymarfer corff - Neidio

Cynnwys y wers hon

 • Tri fideo yn cyflwyno gwahanol ffyrff o neidio
 • Sut i gydbwyso wrth neidio
 • Syniadau am weithgareddau ymestynnol

Lesson content

 • Three videos introducing different ways of jumping
 • How to balance whilst jumping
 • Ideas for further activities

Fideo 1 / Video 1

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio’r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • neidio ymlaen, yn ôl ac i'r ochr
 • neidio wrth ddefnyddio un a dwy goes
 • neidio'n ddiogel gan blygu'r coesau

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • jump forwards, backwards and to the side
 • jump using one and both legs
 • jump safely by bending the legs

Fideo 2 / Video 2

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio’r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • neidio a glanio ar darged
 • deall y pwysigrwydd o ddefnyddio'u breichiau wrth neidio
 • neidio a glanio ar un a dau droed

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • jump and land on a target
 • understand the importance of using hands whilst jumping
 • jump and land on one and two feet

Fideo 3 / Video 3

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio’r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • neidio gwahanol pellteroedd
 • neidio wrth glanio ar ddau droed
 • neidio gyda hyder

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • jump different distances
 • jump landing on both feet
 • jump with confidence
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3