Creu cerdd - Hyd llinellau

Cynnwys y wers hon

  • Gwers 2 o 4 am sut i greu cerdd

  • Testun yn egluro hyd llinellau

  • Tri gweithgaredd addas

Lesson content

  • Lesson 2 of 4 on how to create a poem

  • Text explaining line lengths

  • Three suitable activities

Hyd llinellau

Mae hyd llinellau'n bwysig mewn cerddi.

Mae'r bardd yn gorfod cyfri sawl sillaf sydd ym mhob llinell er mwyn cadw at y patrwm hwnnw.

Wyt ti'n cofio beth yw sillaf?

Gair neu ran o air ydy sillaf. Er enghraifft:

Mae un sillaf yn y gair cerdd, dwy sillaf sydd yn y gair cerddi a thair sillaf yn y gair cerddoriaeth.

  • Help llaw – Cofia glapio'r sillafau i dy helpu!

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Dyweda a chlapia’r geiriau canlynol:

Say and clap the following words:

Môr - 1 sillaf

Cath - 1 sillaf

Mynydd - 2 sillaf

Cadair - 2 sillaf

Gwasanaeth - 3 sillaf

Awyren - 3 sillaf

Bythgofiadwy - 4 sillaf

Cyfrifiadur - 4 sillaf

Dyma Anni Llŷn yn dweud ac yn clapio'r geiriau yma.

Efallai ei bod o gymorth i ti feddwl am sillafau fel grisiau. Edrycha ar yr enghraifft yma ar gyfer y geiriau: môr, mynydd, gwasanaeth a bythgofiadwy.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Dyma hwiangerdd sy'n gyfarwydd i ti. Darllena’r pennill a chofia gyfri'r sillafau sydd ym mhob llinell.

Here's a familiar lullaby for you. Read the verse and remember to count the number of syllables in each line.

Dau gi bach yn mynd i'r coed,

Esgid newydd ar bob troed

Dau gi bach yn dwad adre'

Wedi colli un o'u sgidie.

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Gwranda ar y bardd Gwennan Evans yn darllen ei cherdd 'Un wennol ni wna wanwyn' ar wefan BBC Radio Cymru. Sylwa faint o sillafau sydd ym mhob llinell.

Listen to the poet Gwennan Evans reading her poem 'Un wennol ni wna wanwyn' on the BBC Radio Cymru website. Note how many syllables are in each line.

Y wers nesaf...

Rydyn ni am ganolbwyntio ar gerddi hen a newydd yn y wers nesaf yn y casgliad, Creu cerdd.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3