Beth yw'r effaith tŷ gwydr?

Cynnwys y wers hon

 • Gwybodaeth am yr atmosffer ac am garbon deuocsid a’r effaith tŷ gwydr
 • Fideo yn edrych ar yr effaith tŷ gwydr

Lesson content

 • Information about the atmosphere and about carbon dioxide and the greenhouse effect
 • A video about the greenhouse effect

Atmosffer y Ddaear

Mae atmosffer y Ddaear yn haenen o nwyon sydd yn amgylchynu'r blaned. Mae'n darparu yr ocsigen sydd ei angen arnom i fyw.

Y prif nwyon yn yr atmosffer yw:

 • 78% nitrogen, N₂
 • 21% ocsigen, O₂
 • 0.9% argon, Ar

Ac mae nifer o nwyon eraill yn yr atmosffer gan gynnwys Carbon Deuocsid, neu CO₂.

Cynnydd yn lefel carbon deuocsid

Mae lefel y carbon deuocsid yn atmosffer y Ddaear yn cynyddu oherwydd gweithgarwch dynol. Mae carbon deuocsid yn cael ei gynhyrchu pan mae tanwydd ffosil yn cael ei losgi i ryddhau egni. Mae gorsafoedd trydan a ffatrïoedd yn enghreifftiau o ddiwydiant sy'n cynhyrchu carbon deuocsid.

Mae datgoedwigo'n ffactor arall sy'n cyfrannu i gynnydd lefel carbon deuocsid yn yr atmosffer. Mae coed a phlanhigion yn amsugno carbon deuocsid ar gyfer ffotosynthesis. Mae pobl wedi bod yn torri coed ers miloedd o flynyddoedd ac oherwydd bod llai o goed ar y blaned, mae mwy o'r nwy yn yr atmosffer.

Beth yw'r effaith tŷ gwydr?

Ar ôl gwylio'r fideo dylet ti wybod:

 • mai prif ffynhonnell CO₂ yw allyriadau diwydiannol
 • bod allyriadau CO₂ yn arwain at newid hinsawdd
 • bod CO₂ yn yr atmosffer yn pelydru gwres yn ôl tua’r Ddaear (tonnau isgoch)
 • bod hyn yn codi tymheredd y Ddaear gan arwain at newid hinsawdd
 • bod datgoedwigo yn gwneud y broblem yn waeth

After watching the video, students should know:

 • industrial emissions are the main source of CO₂
 • CO₂ emissions lead to climate change
 • CO₂ in the atmosphere radiates heat back towards Earth (infrared waves)
 • this raises the temperature of the Earth leading to climate change
 • deforestation makes the problem worse
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3