Gwaith ysgol

Pan fyddi di’n dechrau yn yr ysgol uwchradd bydd popeth yn newydd - pynciau newydd, athrawon newydd (llawer ohonyn nhw) a chyd-ddisgyblion newydd. Dyma ychydig o gyngor ar sut i ymdopi â'r gwaith yn y gwersi newydd cyffrous sydd o dy flaen.

Gair i gall:

  • Gwna'n siŵr dy fod bob amser yn gwrando ar dy athro/athrawes ar ddechrau'r wers. Os nad wyt ti'n siŵr o unrhyw beth, gofynna
  • Paid â thorri ar draws pan fydd yr athro/athrawes yn siarad
  • Paid â disgwyl y byddi di'n gwybod popeth pan fyddi di'n cychwyn arni, bydd yn cymryd amser i setlo
  • Os byddi di'n colli dy amserlen, gofynna i dy diwtor dosbarth am gopi arall neu hola dy ffrindiau pa wers sydd gennyt ti nesaf
  • Cofia wneud yn siŵr bod gen ti ddigon o fanylion am dy waith cartref er mwyn i ti gofio beth mae angen i ti ei wneud pan fyddi di'n ei ddarllen gartref
  • Rho dy rif ffôn i rai o dy gyd-ddisgyblion er mwyn i ti allu cysylltu â nhw os nad wyt ti’n siŵr am rywbeth - fe fyddan nhw eisiau gwneud yr un fath gyda thi!
Materion personol
Y diwrnod cyntaf
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan