Arsylwi a mesur

Cynnwys y wers hon

  • Cam 5 mewn cynnal arbrawf
  • Cyflwyniad i arsylwi a mesur
  • Fideo o arbrawf ymosodiad y siarc

Arsylwi a mesur

Pan rydyn ni'n cynnal arbrawf, mae'n bwysig iawn ein bod ni'n mesur yn gywir. Rhaid bod yn ofalus gan ei bod hi'n hawdd gwneud camgymeriadau.

Rhaid defnyddio'r cyfarpar mesur cywir felly mae’n rhaid dewis offer sy'n addas ar gyfer y dasg. Byddai'n ffôl ceisio mesur cae gyda phren mesur neu faint marblen gyda ffon fetr.

I gael mesuriadau manwl gywir, mae angen iddyn nhw fod yn agos at y gwerth go iawn. Dylet ti fesur ar lefel y llygaid i sicrhau dy fod yn cael y mesuriad cywir.

I gael mesuriadau trachywir, mae angen cymryd set o fesuriadau a gweithio allan y cymedr. Bydd set o fesuriadau trachywir yn agos iawn i'r gwerth cymedrig.

Mae angen ystyried y cydraniad: dyma'r uned leiaf bydd y cyfarpar yn ei mesur. Er enghraifft, rhaid mesur i'r mm agosaf os mai dyna yw graddfa'r pren mesur.

Fideo

Cynnal prawf teg gan edrych ar arbrawf ymosodiad y siarc

Mae'r fideo yn dangos gwyddonydd yn cynnal arbrawf ymosodiad y siarc gan fesur yn fanwl

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo dylai’r disgyblion wybod bod angen:

  • nodi mesuriadau i sensitifrwydd yr offeryn mesur, ee 1.0 cm os yw'n mesur i’r mm agosaf
  • darllen graddfeydd ar lefel y llygad i osgoi camddarllen
  • defnyddio'r offer pwrpasol ar gyfer mesur

Notes for parents

After watching the video, students should know:

  • that measurements should be recorded to the resolution of your measuring equipment, eg 1.0 cm if measuring to the nearest mm
  • measurements should be read at eye level to avoid misreading them
  • appropriate equipment should be chosen for measuring

Cer ymlaen i edrych ar gam 6 mewn cynnal arbrawf - Cyfathrebu canfyddiadau - tablau

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3