Gwisg ysgol: Beth rwyt ti angen ei wybod

Mae llawer i feddwl amdano pan fydd dy blentyn yn mynd i’r ysgol am y tro cyntaf, ac i lawer o rieni, un peth mawr i’w ystyried ydy’r wisg ysgol. Gallet fod yn pendroni: ‘Pa seis ddylwn i ei gael? Sawl un o bob eitem? Beth os ydy fy mhlentyn yn tyfu’n gyflym?' Dyma ambell air o gyngor.

Pa fath o wisg ddylet ti ei chael?

Getty Images

Bydd dy blentyn yn gwisgo’r wisg yma am ryw chwe awr y dydd, bum diwrnod yr wythnos, felly mae angen iddi fod yn gyfforddus. Gofynna iddo/iddi ei thrio amdano i wneud yn siŵr ei bod yn gyfforddus.

Mae plant ifanc angen dillad sy’n hawdd eu gwisgo a’u tynnu amdanynt pan fyddan nhw’n newid ar gyfer ymarfer corff neu’n mynd i’r tŷ bach. Mae dillad efo band elastig am y canol, ac esgidiau sy’n cau gyda Velcro, yn dda ar gyfer hyn, ond mae zipiau a botymau neu gareiau yn ddewisiadau da hefyd os ydy dy blentyn yn gallu eu trin.

Pa seis ddylet ti ei gael?

Getty Images

Yn hytrach na phrynu dillad newydd, mae digon o opsiynau eraill, fel gwisgoedd ysgol sydd wedi mynd yn rhy fach i blant eraill. Weithiau bydd ysgolion yn cynnal arwerthiant neu sesiwn amnewid dillad gyda rhieni eraill, a hwyrach y bydd ganddyn nhw wybodaeth am elusennau a chynlluniau lleol sy’n cynnig gwisgoedd ysgol hefyd.

Cofia wedyn pan fydd dy blentyn di wedi tyfu allan o’i wisg ysgol, y gallet ti ei rhoi i elusen neu i’r ysgol at ddefnydd plant eraill. Mae rhai elusennau’n annog pobl i ailgylchu a rhoi hen eitemau gwisg ysgol. Mae cynlluniau fel hyn yn ei gwneud hi’n haws cael gwisg ysgol pan wyt ti’n gwylio’r ceiniogau ac maen nhw’n helpu lleihau gwastraff hefyd.

Sawl set o wisg ysgol sydd eu hangen?

Getty Images

Mae hyn yn dibynnu ar dy sefyllfa ariannol ac ar ba mor aml y byddi di’n eu golchi nhw. Bydd dy blentyn yn gwisgo’r dillad am bum diwrnod yn yr wythnos, ond dylai allu eu gwisgo nifer o weithiau cyn bod angen eu golchi.

Mae’n werth nodi bod plant yn gallu gwneud dipyn o lanast yn yr ysgol wrth chwarae, bwyta cinio neu greu pethau yn yr ystafell ddosbarth, felly mae’n debyg y byddai’n well cael o leiaf ddau grys a dau drowsus/sgert.

Sut i baratoi’r plentyn i wisgo gwisg ysgol

Getty Images

Bydd gwisg ysgol yn rhywbeth newydd i dy blentyn ac yn rhywbeth y bydd angen dod i arfer â hi. Mae trio gwisg ysgol amdanat yn ystod gwyliau’r haf yn gallu bod yn hwyl ac yn gyffrous – ond ddim yn rhy gynnar yn y gwyliau achos gall y plentyn fod wedi tyfu erbyn dechrau’r tymor ysgol. Mae’n syniad da hefyd ‘ystwytho’ neu ‘dorri i mewn’ unrhyw esgidiau newydd yn raddol yn y dyddiau cyn dechrau.

Mae cael plant i ymarfer rhoi eu gwisg amdanyn nhw a’i thynnu yn ystod gwyliau’r haf yn gallu eu paratoi ar gyfer dechrau’r ysgol a’u helpu i edrych ymlaen at y flwyddyn ysgol. Gall hyn eu helpu i ddod yn annibynnol yn yr ysgol wrth newid ar gyfer ymarfer corff neu fynd i’r tŷ bach.

Sut i helpu dy blentyn i adnabod ei ddillad ysgol

Getty Images

Labeli, labeli, labeli. Ydy, mae’n syniad da labelu pob dilledyn sydd gan dy blentyn, achos fel arfer bydd yn edrych bron yn union yr un fath â gwisg ysgol pawb arall.

Gallai plentyn arall godi dillad dy blentyn di ar ddamwain, neu gallai dy blentyn di gymryd dillad plentyn arall, felly mae bob amser yn well ei helpu i adnabod ei ddillad ei hun gyda labeli.

Mae pwytho labeli i mewn i’r dillad (yn cynnwys cotiau) yn fwy diogel na labeli glynog ac maen nhw’n fwy tebygol o aros yn eu lle. Neu gallet ysgrifennu mewn marciwr parhaol ar y labeli sydd yno’n barod os nad oes gen ti’r amser i’w pwytho i mewn. Mae annog plant i helpu gyda’r labelu yn gallu eu helpu i deimlo perchnogaeth dros eu gwisg ysgol.

Gwisgo’n dymhorol i’r ysgol

Getty Images

Wrth i’r tymhorau newid bydd angen dillad cynhesach neu ysgafnach, ac er bod temtasiwn i gynllunio ymlaen llaw, ceisia beidio cael gormod o eitemau yn rhy gynnar. Mae gan rai ysgolion wisg haf arbennig felly cofia ganfod a ydy ysgol dy blentyn di yn un o’r rheiny.

Am ragor o wybodaeth edrycha ar weddill Dechrau Ysgol Gynradd sy’n cynnig llawer o ffyrdd i helpu paratoi plant ar gyfer gwahanol agweddau o fywyd ysgol – yn ymarferol ac yn emosiynol.

Wyt ti’n emosiynol barod am ddiwrnod cynta’r ysgol?
Saith cyngor ar gyfer tymor cynta’r ysgol gynradd
Dechrau Ysgol Gynradd – Tudalen hafan